مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزم

مجله علوم زراعی ایران پاییز 1384; 7(3):202-211.  

مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با

 استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

 

اصغری علی,محمدی سیدابوالقاسم*,مقدم محمد,تورچی محمود,

دباغ محمدی نسب عادل

  * دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز    

نشانگرهای ریزماهواره به علت اختصاصی بودن، ماهیت همبارز، داشتن چند شکلی

 بالا و مکان ژنومی مشخص، نشانگرهای مناسبی برای مکان یابی ژن های کنترل

 کننده صفات کمی هستند. به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با

ژن های مرتبط با مقاومت به سرما در کلزا جمعیت F2:3  حاصل از تلاقی دو رقم

SLMO46 به عنوان رقم پاییزه و مقاوم به سرما و کوانتوم به عنوان رقم بهاره و

حساس به سرما با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت.

چند شکلی والدین با استفاده از 350 آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 32

آغازگر چند شکل در بین والدین برای ارزیابی 200 فرد از جمعیتF2  استفاده شد .LT50

 به عنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به سرما در خانواده های F3 حاصل از

بوته های F2اندازه گیری شد. بر اساس تجزیه پیوستگی، نشانگرهای چند شکل

 به پنج گروه پیوستگی منتسب شدند. ارتباط نشانگرها باLT50  بر اساس تجزیه تک

 نشانگری، مکان یابی فاصله ای و مکان یابی فاصله ای مرکب ارزیابی شد. بر اساس

 نتایج حاصل، سه QTL مرتبط با مقاومت به سرما در جمعیت مورد ارزیابی

 شناسایی شد که مجموعا 13 درصد از تغییرات صفت را تبیین کردند.

  کلید واژه:     pdf

/ 0 نظر / 61 بازدید