كرم گلوگاه انار 90 درصد محصول را از بين مي‌برد

كرم گلوگاه انار 90 درصد محصول را از بين مي‌برد

 
خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس کشاورزي : 

کرم گلوگاه همچنان به باغات انار استهبان خسارت وارد می‌کند و راه‌هاي اجراء شده تاكنون نتوانسته است آفت مذكور را به نحو مطلوب كنترل كند.    

به گزارش ایانا، مسئول حفظ نباتاتشهرستان استهبان با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: چون لاروهاي اين آفت در داخل ميوه انار فعال است و تخم‌ريزيپروانه در محل تاج انجام مي‌شود بنابراين مبارزه شيميايي با آن موثر نيست و ساليانهخسارات زيادي به باغات انار وارد مي‌كند.

هدایت زارع درادامه به راه‌هاي كنترل اين آفت در سطح شهرستان اشاره و تاكيد كرد: تاكنون به منظوركنترل اين آفت به روش‌هاي طرح‌هايي اجرا شده است كه از جمله آن مي‌توان به جمع‌آوريو انهدام انارهاي آلوده در طول فصل و بخصوص در فصل زمستان اشاره كرد.

وی با بيان اينمطلب كه عمليات جمع‌آوري و حذف انارهاي آلوده در فصل زمستان سال قبل انجام گرفتهاست، تصريح كرد: در سال جاري اين آفت به صورت طغياني در باغات ظاهر شده است، بطوريكه گاهي تا 90 درصد محصول را مورد خسارت قرار مي‌دهد.

مسئول حفظنباتات شهرستان استهبان اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه مبارزه عليه آفت كرم گلوگاهانار در فصل زمستان بخاطر از بين رفتن حشرات مفيد زمستان گذران در ميوه‌هاي انارباقيمانده در باغ چندان رضايت‌بخش نبودن بلكه بهتريت راه مبارزه مكانيكي در طول فصلفعاليت درخت است.

زارع يادآور شد:دست‌اندر‌كاران امر بايد در جهت كنترل اين آفت مهم راه‌هاي ديگري را نيز پيدا كردهو به مرحله اجرا درآورند چون راه‌هاي اجراء شده تا كنون نتوانسته است آفت مذكور رابه نحو مطلوب كنترل كند.

مسئول حفظنباتات شهرستان استهبان تاكيد كرد: كنه، شته و مگس سركه در انجير، كرم گلوگاه انار،سن گندم و سوسك سرشاخه‌خوار رزاسه از جمله شايع‌ترين نوع آفات در شهرستان است كهبراي مقابله با آنان روش‌هاي مختلفي نظير روش‌هاي زراعي، مكانيكي، شيميايي وغير‌شيميايي جهت پايين آوردن جمعيت و خسارت آفات به كار گرفته شدهاست./

/ 0 نظر / 52 بازدید