استفتائات مقام معظم رهبری در مورد شرکت ها و شراکت

شرکت‏

س 1692: با صاحب شرکتى در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیرى سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمى دارد؟

در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذارى و اذن در بکارگیرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحویکه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1693: چند نفر بطور مشترک چیزى را خریده‏اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمى دارد؟

اگر منظور از قرعه کشى، این باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه‏کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلى ایشان بردوباخت باشد.

س 1694: دو نفر زمینى را خریده‏اند و به مدّت بیست سال است که بطور مشترک در آن زراعت مى‏کنند، درحال حاضر یکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّى را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتى که از فروش زمین به شریکش خوددارى کند، شریک او حق اعتراض دارد؟

شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتى که آن را به دیگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بیع، در صورتى که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‏تواند اخذ به شفعه نماید.

س 1695: خرید و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى یا تجارى یا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‏گذارند، چه حکمى دارد؟ بدین ترتیب که شخصى یکى ازآن سهام را مى‏خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار مى‏گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر مى‏شود و مى‏دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار مى‏گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتى که شرکتهاى مزبور فعالیتهاى ربوى داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمى دارد؟

اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام این کار بوسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمى بیانگر جزئى از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگرى که عرفا براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت‏هاى شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعا حلال باشد.

س 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگى، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکى از ما در مزایده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هیچ پولى به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‏شود؟

مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکى از شرکاء یا دیگران براى تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافى نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمى آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص دیگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگرى فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگرى نموده است این بیع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحت است و باید بعد از فسخ معامله اول قیمت مبیع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

س 1698: دو برادر خانه‏اى را از پدرشان به ارث برده‏اند و یکى از آنان مى‏خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولى دیگرى همه راههاى آن را رد مى‏کند بطورى که نه راضى به تقسیم مى‏شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت مى‏کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگى به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و براى خاتمه دادن به شراکت یا باید یکى از آن دو سهم خود را به دیگرى بفروشد و یا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان مى‏توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟

اشکال ندارد.

س 1699: یکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خریدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعا ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّى اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟

اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود یا همسرش به قیمت کلّى که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلق به او یا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولى اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700: آیا جایز است بعضى از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرف خارجى یا معاملى در ملک مشاع نمایند؟

جایز نیست هیچیک از شرکا در ملک مشترک تصرف خارجى کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرف معاملى هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.

س 1701: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکاى دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجارى باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س 1702: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در این زمینه مسئولیتى نمى پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در این میان چه کسى ضامن و مسئول است؟

شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت‏هایى که دیگرى ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه‏هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س 1703: سه نفر بطور مشترک چند مکان تجارى را خریده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى یکى از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّى اجاره دادن یا فروش آنها خوددارى مى‏کند، سؤال این است:
1 - آیا جایز است یکى از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟
2 - آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟
3 - آیا جایز است یکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟

1 - هر یک از شرکا مى‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد.
2 - جایز نیست هیچیک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرف کنند.
3 - هیچیک از شرکا نمى‏توانند بطور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

س 1704: عدّه‏اى از اهالى یک منطقه قصد دارند در زمینى که داراى درخت است حسینیه‏اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضى نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟

اگر زمین ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضایت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.

س 1705: اگر یکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکاى دیگر یا یکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به این کار کنند؟

در صورتى که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچیک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکى، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسیم و تفکیک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا مى‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.

س 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکى از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایى از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟

اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى دیگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‏اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را بطور مساوى بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‏اى نکرده‏اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقیمانده آن را بطور مساوى بین خودشان تقسیم کنند.

س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان مى‏کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجبارى، صحیح است؟

اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزیع به آنان تحویل مى‏دهد و خدماتى از این قبیل به آنان ارائه مى‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟

اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگرى آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.

س 1709: سه نفر در یک مکان تجارى شریک هستند بطوریکه شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام 14 سرمایه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بطور مساوى بین آنان تقسیم شود، ولى شریک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شریک اول بسیار کم در آن کار مى کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟

در عقد شرکت، تساوى هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده‏اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار سرمایه‏گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‏اند، مستحق دریافت اجرت‏المثل کارشان مى‏باشند.

س 1710: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟

استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.

س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولى هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51% سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکیل آن نمى‏کنند. آیا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟

اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هیأت داورى تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داورى محسوب نمى‏شود.

س 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم مى‏کنند، اخیرا یکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالى که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و درحال حاضر آن شریک مدّعى است که در معاملات خاصى که شریکش براى خودش انجام داده شریک است، این مسئله چه حکمى دارد؟

مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنابراین اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بطور صحیح تقسیم کردند و یکى از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمایه خود را دریافت کرده حقّى در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط مى‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.

س 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوى دستیابى خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیرى کنم؟

هیچیک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمى‏توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکى از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال درآنها جایز نیست، مصرف مى‏کند، مانع دستیابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهاى حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمایند.

س 1714: در روستاى ما برکه آبى وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى‏شود و براى آبیارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى‏گیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آیا مقدار باقیمانده، ملک شهردارى محسوب مى‏شود یا ملک کشاورزان؟

اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقیمانده آن، ملک آنان محسوب مى‏شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصى داشته باشد.

منبه سایت آیت الله سید علی خامنه ای

khamenei.ir

http://farsi.khamenei.ir/treatise-unit?uid=28

/ 1 نظر / 56 بازدید
مرتضی ملازاده

سلام با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد رشته باغبانی کاملا وابسته به جزوات اساتید دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه های تهران همدان وشیراز می باشد و به منظور ایجاد فرصت برابر برای دانشجویان دانشگاه های مختلف برای موفقیت در آزمون کارشناسی ا رشد تصمیم گرفته ایم لیست کامل و جامعی از جزوات باغبانی اساتید مطرح کشور در اختیار گروه باغبانی دانشگاه شما قرار گیرد لیست این جزوات به شرح زیر ۱- میوه کاری:۱- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری زمانی دانشگاه تهران۲ - جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری عبادی دانشگاه تهران ۳-جزوه میوه کاری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان۴-جزوه میوه های دانه ریز عبادی دانشگاه تهران۵-جزوه میوه معتدله طلایی دانشگاه تهران۶- جزوه میوه خشک فتاحی دانشگاه تهران ۲-گل کاری وسبزی کاری: ۱-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز۲-جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران ۳- جزوه سبزی کاری دشتی دانشگاه بوعلی همدان۴- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران ۳- ازدیاد نباتات:۱-۲-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران 2- جزوه ازدیاد نباتات وحدتی دانشگاه تهران واحد ابوریحان ۴-خاک شناسی وگیاه شناسی:۱- جزوه گیاه شناس