اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی

پژوهش و سازندگی زمستان 1385; 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی):156-162. 
 
اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی
 
نجفی پیام* 
 
* دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده کشاورزی
 
 

افزایش کارآیی مصرف آب (WUE) در آبیاری محصولات کشاورزی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک حایز اهمیت زیادی است. در این راستا اصلاح روش های آبیاری به همراه کاربرد مدل های تعیین نیاز آبی گیاهان که برآورد صحیحی از میزان آب مورد نیاز گیاهان و زمان مناسب آبیاری ارایه دهند، در افزایش عامل فوق نقش بسزایی دارند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی اثرات استفاده از روش آبیاری قطره ای زیر سطحی در شرایط استفاده از مدل نیاز آبی ET-HS، چهار محصول سیب زمینی در دو رقم مارفونا و نویتا، گوجه فرنگی و بادمجان انتخاب و در قطعات جداگانه با طرح آزمایشی بلوک های کاملا تصادفی کشت گردید. برای هر یک از محصولات فوق تیمارهای آبیاری قطره ای سطحی، آبیاری قطره ای در عمق 15 سانتیمتر، آبیاری قطره ای زیر سطحی در عمق 30 سانتیمتر، آبیاری سطحی جوی و پشته طراحی شد. در کلیه تیمارها، از مدل نیاز آبی ET-HS استفاده شد و دور و میزان آب آبیاری براساس آن تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کاربرد همزمان آبیاری قطره ای زیر سطحی در محصولات مورد مطالعه منجر به افزایش قابل توجه کارآیی مصرف آب شده، به طوری که براساس آزمون دانکن در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار بین این تیمار با سایر تیمارها بوجود آمده است.
 
کلید واژه: 
 
 


اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی

/ 0 نظر / 102 بازدید