محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(ویژه نامه):31-52.  محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی مراتع) مطالعه موردی استانهای خراسان، یزد و آذربایجان غربی  رحیمی سوره صمد*,صادقی حسین  * مرکز تحقیقات روستایی وزارت جهاد سازندگی (سابق)   این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کارایی طرحهای مرتعداری واگذار شده به مرتعداران (خصوصی سازی مراتع) در سه استان کشور می پردازد. با عنایت به ویژگیهای حاکم بر بخش کشاروزی و منابع طبیعی به طور اعم و شرایط خاص منابع طبیعی (بالاخص مراتع) در ایران رهیافت مدل مرزی تصادفی بر دیگر رهیافتها ترجیح داده شد. در این پژوهش دو فرم تابعی ترانسلاگ و کاب داگلاس، که دردهه اخیر در پژوهشهای مشابه متداول بوده است، با استفاده از نرم افزار frontier مورد تخمین قرار گرفت. درنهایت به استناد آزمونهای صورت گرفته ، فرم کاب داگلاس برای طرحهای مرتعداری نمونه کافی تشخیص داده شد. از میان مدلهای مختلف و بر اساس آزمون فرضیه های صورت گرفته، مدل ناکارایی فنی غیر خنثی هووانگ و لیو (Huang & liu. 1994) انتخاب شد. کاراییهای فنی براورد شده برای طرحهای مرتعداری در یک طیف گسترده و دامنه 27 تا 99 درصد و با متوسط کارایی 63 درصد در سه استان کشور (86 طرح مرتعداری نمونه) متغیر بود. نتایج حاکی از فزاینده بودن بازده نسبت به مقیاس در میان طرحهای مرتعداری می باشد. یافته های دیگر تحقیق نشان می دهد که عملکرد (تولید در هکتار) علوفه و گیاهان خشک در طرحهای مرتعداری سه استان مورد بررسی نسبت به مراتع مجاور حدود 55 درصد افزایش داشته است. کلید واژه: مدل مرزی تصادفی، توابع تولید، کارایی فنی، طرحهای مرتعداری، مدل آثار ناکارایی، مدل غیر خنثی هووانگ – لیو  PDF.gif

/ 0 نظر / 61 بازدید