گل گاو زبان

نام علمی                Echium amoenum Fisch . 8 Mey     

نام تیره                   Boraginaceae 

نام فارسی تیره       گل گاو زبان

نام فارسی            گل گاو زبان یا لسان الثور       

نام محلی             گل گاو زبان

ریخت شناسی

عبارتست از گلهایی بنفش یا قرمز رنگ دارای قسمت لوله ای بلند که بتدریج به طرف بالا شیپوری شکل میشود و در اثر

مجاورت با آب گرم رنگ قرمز تیره خود را پس می دهد

این گیاه دارای برگهایی بدون انشعاب و گلهایی بزرگ است کهبطور تقریبا یک طرفه در انتهای شاخه ها قرار میگیرند

تمام اندامهای هوایی گیاه را کرکهای گلاندار می پوشاند که جای افتاده آنها به صورت برجستگیهای کوچک و سفید

رنگ به چشم می خورند

خواص درمانی

بعنوان معرق - افزایش دهنده فشار خون و آرامبخش استفاده می گردد

 
محل رویش

خرم آباد

امیر آباد ینگه قلعه - کواکی - آبشوری - رشوانلو - بردروقره جغه - باغهای جوزان - کچلانلو - استاد -عمارت

اسفیجیر - قره شاهوردی - و شغل آباد
 
 
/ 0 نظر / 102 بازدید