کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی و رشته های ديگر

جدول‌ شماره‌ 3- شهرستان‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ (رشته‌هاي‌ امتحاني‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اين‌ جدول‌) آزمون‌ورودي‌ تحصيلات‌تكميلي‌ (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1386 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبانسازمان سنجش آموزش کشور - 30/11/85

شهرستان محل توزيع كارت
ورود به جلسه آزمون
محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
استان محل اقامت

اراك دانشگاه‌ اراك‌مركزي اردبيل‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبيلي‌اردبيل‌اروميه‌دانشگاه‌ اروميه‌ آذربايجان‌ غربي‌‌ اصفهان‌دانشگاه‌ اصفهاناصفهان‌ (به جز داوطلبان شهرستان‌هاي كاشان– آران و بيدگل – نطنز و اردستان)اهوازدانشگاه‌ شهيد چمران‌ اهوازخوزستان‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر)‌ ايلام‌دانشگاه‌ ايلامايلام‌بابلدانشگاه‌ مازندران- دانشكده فني بابل
محل‌ توزيع‌ كارت ورودي برادران ‌‌مازندران‌بابلسر دانشگاه مازندران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران
محل‌ توزيع‌ كارت ورودي خواهران ‌ مازندران‌بجنورددانشگاه بجنوردخراسان شماليبندرعباس‌ دانشگاه‌ هرمزگان‌ هرمزگان‌‌ بوشهردانشگاه‌ خليج‌ فارسبوشهربويراحمد(ياسوج‌)دانشگاه‌ ياسوج‌ كهكيلويه‌ وبويراحمدبيرجنددانشگاه بيرجندخراسان جنوبيتبريز دانشگاه‌ تبريزآذربايجان شرقي تهران‌دانشگاههاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 6 اين‌ اطلاعيه‌ تهران‌چا‌بهاردانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چا‌بهارداوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي چا‌بهار،نيك شهر و ايرانشهر استان سيستان وبلوچستان استخرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهرداوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان مي باشد.خرم‌آباددانشگاه‌ لرستان‌لرستان رشت‌ دانشگاه‌ گيلان‌گيلان‌رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجانكرمان (داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي رفسنجان، شهربابك و سيرجان استان كرمان است)زابلدانشگاه زابلداوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سيستان و بلوچستان استزاهدان‌دانشگاه‌ سيستان‌ و بلوچستان‌سيستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي‌ چا‌بهار، نيك‌شهر، ايرانشهر و زابل)زنجان‌دانشگاه‌ زنجان‌زنجان‌سبزوار دانشگاه تربيت معلم سبزوارداوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوي است.سمنان‌دانشگاه‌ سمنان‌سمنان‌‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي شاهرود و دامغان استان سمنان )سنندج‌دانشگاه‌ كردستان‌ كردستان‌شاهرود دانشگاه صنعتي شاهرود ‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي شاهرود و دامغان استان سمنان است.شهر كرددانشگاه‌ شهر كرد چهار محال‌ و بختياري‌شيرازدانشگاه‌ شيرازفارس‌قزوين‌دانشگاه‌ بين‌المللي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)قزوين‌قم‌دانشگاه‌ قم‌ قم‌كاشان دانشگاه كاشانداوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي كاشان ، آران و بيدگل، نطنزو اردستان استان اصفهان استكرمان‌دانشگاه‌ شهيدباهنركرمان‌كرمان‌ (به جز داوطلبان شهرستان‌هاي رفسنجان ، شهربابك و سيرجان) كرمانشاه‌ دانشگاه‌ رازي‌ كرمانشاه‌كرمانشاه‌گرگان‌ دانشگاه‌علوم‌كشاورزي‌ومنابع‌طبيعي‌گرگان‌گلستان‌مشهددانشگاه‌ فردوسي‌ مشهدخراسان‌ رضوي (به جز داوطلبان شهرستان سبزوار)‌همدان‌‌ دانشگاه‌ بوعلي‌ سينا همدانهمدانيزد دانشگاه‌ يزديزد

تذكرات‌ مهم‌
داوطلبان‌ هريك‌ از 125 كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ شامل‌ كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌1101 ،‌1102 ،‌1103 ،‌1104 ،‌1105 ،‌1106 ،‌1107 ، 1108 ،‌1109 ،‌1110 ،‌1111 ،‌1112 ،‌1113 ،‌1114 ،‌1115 ،‌1116 ،‌1117 ،‌1118 ،‌1119 ،‌1120 ، 1121 ،1122، 1123، 1124، 1125 ، 1126، 1127 ،1130 ،1132، ‌1133 ،‌1134 ،‌1137 ، 1138 ،‌1139 ، 1140 ، 1142، 1146، ‌1148 ، ‌1201‌،‌ 1202 ،‌1203 ،‌1204 ، 1205، ‌1206 ،‌1207 ،‌1208 ،‌1209 ،‌1216 ،‌1217 ،‌1218 ،‌1251 ،‌1253 ،‌1255 ،‌1256 ،‌1257 ، ‌1258 ،‌1259 ،‌1260 ، 1262، 1263 ، 1264 ،‌1267،‌ 1268 ،‌1272 ، 1273، 1276، ‌1277 ،‌1279 ،‌1283 ، 1284 ، 1285 ،‌1286 ، 1287، 1288 ،‌1289 ،‌1290 ، 1291، 1292، ‌1301 ،‌1302 ،‌1303 ، 1304‌ ،‌1305 ،‌1306 ، 1307 ،‌1308 ، 1309 ، ‌1311 ،‌1312 ،‌1313 ، 1314 ، 1315 ، ‌1317 ، ‌1319 ،‌1320 ،‌1321 ،‌1322 ،‌1323 ،‌1324 ،‌1325 ، 1326 ،‌1327 ، 1350، ‌1351 ،1352، ‌1353 ،‌1357 ،‌1358 ،‌1359 ، 1361 ، 1404، 1405، 1406، 1407،1408، 1409، 1410، 1411، 1414، 1415، 1416 ،1417، ‌1418، 1419، 1420 لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ استان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ مندرج‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ به‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ مشخص‌شده‌ در جدول‌ فوق‌ مراجعه‌ نمايند.
آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از 125 كدرشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 فوق‌ (بند 1 تذكرات‌ مهم‌ ذيل‌ جدول‌ شماره‌ 3) كه‌ متقاضي‌ شركت‌ در يكي‌از 58 كد رشته‌ امتحاني‌ 1103، 1109 ،‌1110، 1119، 1123، 1125، 1127، 1137، 1138، 1139، 1140، 1146، 1148، 1202، 1205، 1209، 1216، 1217، 1218، 1253، 1255، 1256، 1258 ،‌1260، 1262، 1273، 1276، 1279، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289 ،‌1290، 1291 ، 1292، 1314، 1320، ‌1322، 1323 ،‌1324، 1325، 1326، 1327،1350، 1351،‌1353، 1359، 1361، 1406، 1409 ، 1411، 1414، 1416 ،‌1417، 1418، 1419، 1420 نيز به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌ شده‌اند ، ضرورت‌ دارد كه‌ براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ رشته‌ دوم‌ خود (يكي‌ از 58 رشته‌ امتحاني‌ مذكور)با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 3 فوق‌ و براساس‌ جدول‌ شماره‌ 5 به‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ رشته‌ اول‌ خود مراجعه‌ و علاوه‌ بردريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ رشته‌ اول‌ خود نسبت‌ به‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌خود نيز اقدام‌ نمايند. بديهي‌ است‌ آزمون‌ رشته‌ دوم‌ اين دسته‌ ازداوطلبان‌ در همان‌ شهرستان‌ محل‌ امتحان‌ رشته‌ اول‌ آنان‌ مي‌باشد.

3- كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 تذكرات‌ مهم‌ فوق‌ كه‌ شهرستان‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ آنان‌يكي‌ از 37 شهرستان‌ مختلف‌ كشور (به جز شهرستان‌ تهران‌) مي‌باشد ، به همراه‌ برگ‌ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ آنان‌ براساس‌ سال‌ تولد به‌ شرح‌ ذيل‌توزيع‌ مي‌گردد.

1-3- صبح‌ دوشنبه‌ 7/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌ 1356 و سالهاي قبل از آن .
2-3- عصر دوشنبه‌ 7/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌هاي‌ ‌ 1357 ،1358، 1359و 1360.
3-3- صبح‌ سه‌شنبه‌ 8/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌هاي‌ 1361 و 1362.
4-3- عصر سه‌شنبه‌ 8/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌ 1363 و سال‌هاي بعد از آن .
4-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 تذكرات‌ مهم‌ فوق‌ كه‌ شهرستان‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ آنان‌شهرستان‌ تهران‌ مي‌باشد به‌ شرح‌ جدول‌ شماره‌ 6 توزيع‌ مي‌گردد.
تبصره‌- كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ كد رشته‌‌ امتحاني‌‌ 1360 كه‌ آزمون‌ آنها براساس‌ جدول‌ شماره‌ 1 منحصراً در شهرستان‌ تهران‌ برگزار مي‌شود ، براساس‌ جدول‌ شماره‌ 6 توزيع‌ مي‌گردد.
/ 0 نظر / 91 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.