بررسی تغیرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانی (khuzista

 : علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) زمستان 1387; 18(1/70):51-60.  

بررسی تغیرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی

مرزه خوزستانی (khuzistanica J. Satureja) در طول تکوین گیاه و

خواص ضد میکروبی اسانس آن در شرایط in vitro

  مجد احمد*,نژادستاری طاهر,خاوری نژاد رمضان علی,دوستی بهروز   * گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    

این پژوهش تغییرات کمی و کیفی گونه دارویی مرزه خوزستانی اسانس در طول

 سه مرحله تکوینی واثرات ضد میکروبی اسانس آن در مرحله گلدهی مورد بررسی

 قرار گرفت. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر

صورت گرفت و شناسایی ترکیبات سازنده اسانس نیز با GC-MS انجام شد. اثرات

 ضدمیکروبیاسانسنیزبهروشتعیینحداقلغلظتبازدارندگیمشخصگردید

 .نتایجآزمایشهانشاندادکهبیشترینمقداراسانسبدستآمدهازگیاهدرمرحله

قبلازگلدهیوکمترینمیزانمربوطبهمرحلهپسازگلدهی است. اسانس در

مرحله قبل از گلدهی با 9 ترکیب برای ماده خشک و 11 ترکیب برای ماده تر، واجد

کمترین تنوع از نظر ترکیبات سازنده آن و در مرحله پس از گلدهی با 18 ترکیب برای

 ماده خشک و 17 ترکیب برای ماده تر بیشترینتنوعراازنظرترکیباتسازندهداشت.

کارواکرولبعنوانترکیباصلیسازندهاسانسدرهمهمراحلتکوینیبودو

بیشترینمقدارآنمربوطبهمرحلهقبلازگلدهیوکمترینمیزانآندرمرحلهبعد

 ازگلدهیبود.تفاوتمعنیداریبینمادهخشکوترمورداستفادهدراسانس

 گیریازنظرمیزانترکیباتسازندهاسانسمشاهدهنشد. براساسنتایجحاصل

از بررسیهایضدمیکروبیمشخصگردیدکهاسانسگیاهمرزهخوزستانیبر

 رشد باکتری های گرم مثبت شامل:
(MIC=0.2ml/ml 12228CIP), (MIC=0.2ml/ml) S. aureus 6538p S.epidermidis

و گرم منفی شامل (MIC=0.4ml/ml), S.typhi morium ID (MIC=0.4ml/ml)

P.aeroginosa 27853ATCC (MIC=2ml/ml), E.coli 35218BBL و(MIC=0.1ml/ml)

C.albicans 10231BBL  قارچ اثر بازدارندگی دارد. این اثر بر باکتری های گرم مثبت

 و قارچ کاندیدا البیکانس بی شاز باکتری های گرم منفی می باشد.

 

کلید واژه: اسانس، ترکیبات سازنده، مراحل تکوینی، اثرات ضد میکروبی،

مرزه خوزستان

   بررسی تغیرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانی (khuzistanica J. Satureja) در طول تکوین گیاه و خواص ضد میکروبی اسانس آن در شرایط in vitro

/ 0 نظر / 73 بازدید