تغییرهای فتوسنتز و رشد رویشی در دوره گل انگیزی توت فرنگی رقم 'کردستان'

مجله علوم و فنون باغبانی ایران بهار 1385; 7(1):33-44.  تغییرهای فتوسنتز و رشد رویشی در دوره گل انگیزی توت فرنگی رقم 'کردستان' عشقی سعید,تفضلی عنایت اله    

استان کردستان بیشترین سطح زیر کشت توت فرنگی کشور را به خود اختصاص داده و رقم غالب این منطقه 'کردستان' می باشد. توت فرنگی بهاره یک گیاه روزکوتاه اختیاری است که هم  گل انگیزی و هم رشد رویشی آن تحت تاثیر طول روز و دما قرار می گیرد. این آزمایش برای بررسی اثر گل انگیزی و تمایزیابی گل بر آهنگ فتوسنتزی و رشد رویشی طی 10 هفته از شروع چرخه روزکوتاهی انجام شد. گیاهان دختری توت فرنگی 'کردستان' از مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان تهیه و پس از استقرار گیاهان، تیمار روزکوتاهی (تاریکی از 4 عصر تا 8 صبح) برای گل انگیزی، روی نیمی از گیاهان انجام شد.ویژگی های مورد نظر بهصورت هفتگی یادداشت برداری شدند. نتایج نشان داد که در گیاهان انگیخته شده در هفته های سوم، چهارم و پنجم پس از شروع روز کوتاهی افزایش قابل توجهی در میزان فتوسنتز نسبت به گیاهان انگیخته نشده مشاهده شد و پس از آن آهنگ فتوسنتز روند به تقریبثابتی را دنبال کرد. تفاوت معنی داری در میزان کلروفیل و وزن ویژه برگ مشاهده نشد. در هفته های سوم و چهارم در گیاهان انگیخته شده مقداری افزایش در هدایت روزنه ای، کارآیی مصرف آب و کارآیی یاخته های مزوفیل مشاهده شد. تعداد روندک، طوقه و طول دمبرگ در گیاهان انگیخته نشده بهطور معنی داری بیشتر از گیاهان انگیخته شده بود. وزن تر و خشک اندام هوایی، ریشه و نسبت آنها در گیاهان انگیخته نشده بیشتر از گیاهان انگیخته شده بود.

 کلید واژه: توت فرنگی، رشد رویشی، فتوسنتز، گل انگیزی 

/ 0 نظر / 54 بازدید