تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت دانه سه رقم

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1384; 9(4):137-151.  

تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب

و کیفیت دانه سه رقم سویا در کشت تابستانه در شرایط آب و هوایی کرمان

 

خواجویی نژاد غلام رضا,کاظمی حمداله,آلیاری هوشنگ,جوان شیر عزیز

,آروین سیدمحمدجواد

     

این بررسی به منظور تعیین اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر میزان

عملکرد و کیفیت دانه در سه رقم سویا، طرح اسپلیت فاکتوریل براساس بلوک های

کامل تصادفی، در سه تکرار و به مدت دو سال اجرا گردید. براساس نتایج به

دست آمده از این پژوهش، میزان عملکرد دانه و هم چنین میزان روغن و پروتئین

موجود در دانه، در هر دو سال آزمایش تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری، تراکم کاشت

و رقم قرار گرفت. مقادیر حداکثر و حداقل عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح به ترتیب

در تیمارهای آبیاری I2 و I4  به دست آمد. علاوه بر آن، مقادیر حداکثر و حداقل

عملکرد دانه در بوته به ترتیب در تراکم های کاشت D1 و D4 و در واحد سطح به ترتیب

در تراکم های کاشت D3 و D1 حاصل شد. در بین ارقام نیز، حداکثر عملکرد دانه،

هم در بوته و هم واحد سطح، به رقم V2 و حداقل آن به رقم V3 تعلق داشت.

درصد روغن دانه در تیمارهای D1, I1 وV2 حداکثر و در تیمارهای D4, I4 و V3 حداقل بود

، در صورتی که درصد پروتئین دانه در تیمارهای D4, I4 و V1 بیشترین و در تیمارهای

 D1, I1 و V3کمترین میزان بود. بالاترین کارآیی مصرف آب در تیمار آبیاری I3 و

کمترین آن در تیمار آبیاری I1 حاصل شد. بالاترین کارآیی مصرف آب براساس

عملکرد بیولوژیک در رقم V2 و براساس عملکرد دانه در رقم  V1 به دست آمد،

در صورتی که کمترین کارآیی مصرف آب براساس بیولوژیک و دانه به ترتیب به

ارقام V1 و V3 تعلق داشت. جهت افزایش تولید عملکرد در واحد سطح، اعمال

تیمارهای I2V2D3 توصیه می شود.

  کلید واژه:     

/ 0 نظر / 84 بازدید