بررسی رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی جهان و ایران طی چند دهه گذشته

اقتصاد کشاورزی و توسعه بهار 1381; 10(37):133-155.  

بررسی رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی جهان و ایران

طی چند دهه گذشته

  حسینی میرعبداله,شاه مرادی منوچهر      

مقاله حاضر ابتدا به تبیین مبانی نظری و تاریخی "رابطه مبادله" می پردازد،

 سپسرابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی مبادله ای را در مقایسه با

کالاهای صنعتیساخته شده در بازارهای جهانی و ایران طی چند دهه گذشته

 مورد محاسبه، بررسی و تحلیلقرار می دهد. به عبارت دقیق تر در این مقاله

 اولا مباحث نظری و تعاریف متعدد ومتعارف از "رابطه مبادله" و نحوه محاسبه آن

 به اختصار ارایه می شود. ثانیا نتایج حاصلاز پاره ای پژوهشها و شواهد تجربی

 در خصوص روند دراز مدت و تغییرات کوتاه مدت رابطهمبادله در بین مواد اولیه و

محصولات کشاورزی از یک سو و کالاهای ساخته شده صنعتی ازسوی دیگر، مورد

بررسی قرار می گیرد. در این زمینه، نتایج به دست آمده از پژوهشها وهمچنین

 نقدهای صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا نتایج حاصل از
تحقیق در دو محور به شرح زیر ارایه می شود. ابتدا 20 قلم از

محصولات کشاورزی وفرآورده های آن در بازارهای جهانی طی سالهای 1968-1997

انتخاب و رابطه مبادلهپایاپای (تهاتری) خالص این محصولات در مقایسه با کالاهای

ساخته شده صنعتی محاسبه وتحلیل می شود، سپس 15 قلم از محصولات مهم

 صادراتی کشاورزی ایران انتخاب می گردد ورابطه مبادله پایاپای خالص و درآمدی آن

 برای دوره زمانی 1976-1998 محاسبه و بررسیمی شود.
در پایان مقاله نیز علاوه بر جمعبندی، ملاحظات پایانی و توصیه هایسیاستی منتج

از پژوهش ارایه می گردد.

 

کلید واژه: رابطه مبادله پایاپای خالص، رابطه مبادله درآمدی، محصولات کشاورزی،

کالاهای صنعتی

   

/ 0 نظر / 51 بازدید