بررسی اثر طول بستر گیاه نی بر استهلاک انرژی پتانسیل موج در ساحل رودخانه‌ ها

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان 1382; 4(15):21-32.  

بررسی اثر طول بستر گیاه نی بر استهلاک انرژی پتانسیل موج در ساحل

رودخانه‌ ها

  مسجدی علیرضا,موسوی جهرمی سیدحبیب      

استفاده از پوشش گیاهی به منظور حفاظت و پایداری سواحل رودخانه ها

 از جمله مسایلیاست که از جنبه های علمی، فنی، اقتصادی و زیباسازی

آن مورد توجه می باشد. این شیوهاز جمله روشهایی است که به طور

طبیعی قابلیت تجدید حیات و بازسازی خود را دارد. هدفاز این تحقیق

بررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی موج توسط گیاه نی می باشد.

 تعداد کل آزمایشهای انجام شده در این تحقیق در حدود 80 مورد ‎‎آزمایش

 بر روی گیاهنی است. این تحقیق با استفاده از کانال موج با طول 8 متر،

 عرض 5/0 متر و ارتفاع 8/0متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید

چمران اهواز انجام شده است. کلیه آزمایش هابا استفاده از امواج منظم

 انجام شده اند. امواج با طول موجهای0/1، 5/1، 0/2، 5/2، 3.0، 3.5 متر

و ارتفاع متفاوت، در آب با عمق 5/0 متر به طرف نی ها رانده شده و

 عملکرد هیدرولیکی نی ها در مقابل امواج در فلوم موج مورد بررسی

و نتایج مورد بحث وتحلیل قرار گرفته است.
با انجام تحلیل ابعادی ابتدا روابطی بین پارامترها برقرار
وسپس با توجه

 به نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی، معادله تجربی جهت

 تعیین ضریبعبور موج ارایه گردید است. آنگاه ضمن مقایسه این

دست آورد با نتایج حل دقیق وهمچنین اندازه گیری های آزمایشگاهی،

میزان انطباق هر یک از نتایج با یکدیگر بااستفاده از روش تطابق

منحنی (Curve fitting) مشخص گردد. با توجه به نتایج حاصل از

 آزمایش های انجام شده و همچنین معادله تجربی ارایه شده در

این تحقیق و مقایسه نتایجمیتوان نتیجه گرفت که با افزایش طول

 بستر نی، ضریب عبور موج به صورت غیر خطی کاهشمی یابد.

  کلید واژه: آبراهه ها، استهلاک انرزی، حفاظت سواحل، نی، طول بستر

/ 0 نظر / 57 بازدید