بذور

بذر و نهال

برنامه ها و سیاست های حوزه مدیریت بذر ونهال الف: فعالیت های روزمره:

 1. هماهنگی روزمره بامدیریان ذیربط درستادبرای رفع موانع قانونی وهمچنین ارسال بموقع اعتبارات به شعب برای خرید.
 2. تماس مستمربامدیران شعب واعزام کارشناسان مدیریت امورتولیدبذرونهال درزمان خریدوخصوصاً درزمان بوجاری( برنامه فشرده بازدیدکارشناسان).
 3. هماهنگی بامعاونت زراعت ومدیران تابعه وهمچنین بامراکزتحقیقاتی جهت هماهنگی اجرای بهینه برنامه های دردست اجرا.
 4.  بررسی کارشناس سوابق موجودوارزیابی آنهاوپیگیری ازطریق مکاتبات به مراجع ذیربط

ب:برنامه های درازمدت :

 1.  برنامه ریزی درراستای برنامه های ابلاغی وزارت جهادکشاورزی وبرنامه چهارم توسعه متناسب باشرح وظایف مندرج دراساسنامه .
 2. بازسازی ناوگان بوجاری شرکت باهمکاری وزارت جهادکشاورزی
 3. تجدیدنظروتعریف جدیدازروابط فی مابین شرکت ،معاونت زراعت، سازمان هاوموسسات تحقیقاتی سازمان جهادکشاورزی استان به منظورشفافیت دراجرا.
 4. بازنگری جغرافیائی توزیع بذر بمنظورتحت پوشش قراردادن تمامی زارعین برای استفاده ازبذوراصلاح شده .
 5. پیش بینی ذخیره لازم دربرنامه تولید(حداقل 20%)
 6. گرایش بسوی تولیددرسطوح وسیع وتجدیدنظردروضعیت فعلی تولید.
 7. بازنگری نحوه خدمات رسانی وتجدیدنظرلازم باهمکاری معاونت محترم زراعت وروسای سازمان های جهادکشاورزی .
 8. برنامه تنظیم بازارنهاده های کشاورزی خصوصاً بذر باکمک معاونت زراعت .
 9. تجهیزآزمایشگاه واخذگواهی لازم ازمراجع ذیصلاح برای گواهی بذر.
 10. برنامه ریزی ارائه خدمات ، تسهیلات ، نوسازی ناوگان بوجاری برمبنای ظرفیت تولیدهراستان دربرنامه ریزی درازمدت ( تبیین هیات واحددراین زمینه ).
 11. درصورت هماهنگی، فعال کردن بخش نهال وتقسیم کاربامعاونت امورباغبانی.

آمار بذور اصلاح شده :

در 4/5 ماهه ابتدای سالجاری, خرید بذور اصلاح شده درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 16% رشد داشته است .

شرح سال 85 سال 84 درصد افزایش خرید بذور اصلاح شده گندم وجو 265   تن 228   هزارتن 16%

درسال 85 , یارانه بذور اصلاح شده نسبت به سال 84 , 16% افزایش یافته است.

شرح سال 85 سال 84 درصد افزایش یارانه بذور اصلاح شده گندم وجو 156   میلیارد ریال 134   میلیارد ریال 16%

درسال 85 , 150 هزارتن بیش از سال 84 , انواع بذور اصلاح شده گندم وجو توزیع خواهدشد که این به منزله 45% افزایش درمیزان توزیع خواهد بود.

شرح سال 85 سال 84 درصد افزایش توزیع بذور اصلاح شده توسط شرکت 317      هزارتن 263    هزارتن 21% توزیع بذور اصلاح شده توسط بخش خصوصی 163     هزارتن 68      هزارتن 140%/td> جمع توزیع 480    هزارتن 331     هزارتن 45%  

درسال 85 هریک کیلوگرم بذر اصلاح شده گندم 3080 ریال تمام می شود که 83% آنرا زارعین و17% آنرا دولت بصورت یارانه پرداخت می نماید.

درسال 85 هریک کیلوگرم بذر اصلاح شده جو 2511 ریال تمام می شود که 79% آنرا زارعین و21% آنرا دولت بصورت یارانه پرداخت می نماید .

/ 2 نظر / 189 بازدید
دادا

سال نو اوري!

دادا

سال نو اوري!