اثر تنش شوری برخصوصیات رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گونه Aeluroups littoralis

بیابان 1381; 7(1):101-110.  

اثر تنش شوری برخصوصیات رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گونه

 Aeluroups littoralis

  عباسی فروغ,خاوری نژاد رمضان علی,کوچکی علیرضا,فهیمی حمید      

در این پژوهش برخی از ویژگی های رشد، نمو و فیزیولوژیکی گیاه آلروپوس

 لیتورالیس کهبه عنوان گیاهی مقاوم به شوری و خشکی شناخته شده است،

 در سطوح متفاوت شوری موردمطالعه قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی در

شرایط گلخانه ای با چهارسطح شوری0,20,25,30 ds/m  در یک طرح کاملا تصادفی

 و در چهار تکرار انجام شد. سطوح شوری بااستفاده از کلروسدیم و کلرو کلسیم

 به نسبت 9 به 1 (9:1) در محلول غذایی هوگلند تهیهشد و با استفاده از

 روش کشت شنی در یک سیستم بسته و به صورت قطره ای به کار گرفتهشد.

 فاکتورهایی مانند عدد SPAD (میزان کلروفیل)، درصد نیتروژن، مقاومت

روزنه ای،وزن ویژه برگ (سطح برگ / وزن تر برگ = (SLW، سطح هر برگ،

نسبت طول اندام های هواییبه ریشه اندازه گیری یا محاسبه شد. نتایج

 نشان داد که افزایش میزان شوری تا سطح25 ds/m ، عدد SPAD و میزان

 نیتروژن افزایش و با افزایش آن تا30ds/m این کمیت هاکاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت شوری باعث افزایش مقاومت روزنه ای شد

 و باافزایش آن SLW افزایش یافت، ولی سطح هر برگ و همچنین

 نسبت طول اندام های هوایی بهریشه کاهش یافت.

  کلید واژه:     مقاله

/ 0 نظر / 95 بازدید