بررسی جوانه زنی بذرهای حاصل از گرده افشانی ارقام مختلف توت فرنگی Fragaria x anan

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1383; 8(1):49-60.  بررسی جوانه زنی بذرهای حاصل از گرده افشانی ارقام مختلف توت فرنگی Fragaria x ananassa Duch. در محیط کشت طبیعی و درون شیشه  ریاضی قدرت اله*  * فارس  در سالهای 1373 و 1374 در دانشگاه مک گیل کانادا بررسی شد. عملیات خود گرده افشانی (چمبلی × ردکت× ردکت) و دگر گرده افشانی (اکا × چمبلی و بالعکس، ردکت × ویستار و بالعکس) انجام و پس از برداشت میوه، بذرهای آنها استخراج و خصوصیات مختلف وزن، اندازه و رطوبت موجود در بذر تعیین شد. نمونه ای از بذرها در محیط کشت مه اش و هم چنین بر روی محیطظ کشت وموراشیگ و اسکوگ بدون ویتامین و تنظیم کننده های رشد به دو صورت بذر کامل و بذرهای نصف شده کاشته شدند. شاخص جوانه زنی (سرعت و میزان جوانه زنی) ملاک تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بذرهای کامل در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تا پایان دوره آزمایش (40 روز) هیچ گونه نشانه ای از جوانه زنی را از خود بروز نداند. این در حالی است که بذرهای نصف شده ( حاوی گیاهچه ) تنها پس از دو روز کاشت تنها پس از دو روز کاشت بر روی محیط کشت مشابه، شروع به جوانه زنی نموده و در مدت یک هفته تا 90 درصد جوانه زده بمدند. جوانه زنی بذرهای کامل در تحت شرایط مه پاش تقریبا 15 روز پس از کاشت شروع و تا پایان آزمایش ( تقریبا 60 روز ) از حداقل 55 تا حداکثر 87 درصد در بین ژنوتیپ ها متفاوت بود. شاخص جوانه زنی در این محیط کشت از 15/35 تا 26/06 متفاوت بود. مقایسه شاخص جوانه زنی کشت بذرها در محیط های درون شیشه و مه پاش، نشان دهنده درصد کمتر جوانه زنی و سرعت پایین تر آن درسیستم کشت مه پاش و در ژنوتیپ های متفاوت می باشد. انجام این بررسی همچنین نشان داد که میزان جوانه زنی در بذر توت فرنگی از صفر تا 100 درصد بسته به ژنوتیپ و نوع تیمار، متفاوت است و بهترین تیمار از نظر یکنواختی و سرعت جوانه زنی استفاده از بذرهای نصف شده بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ می باشد.  کلید واژه: جوانه زنی، خود گرده افشانی و دگر گرده افشانی، نیمه کردن بذر، محیط کشت درون شیشه، محیط کشت مه پاش  PDF.gif

/ 0 نظر / 48 بازدید