آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

فصل اول :  شرايط ورود به دانشگاه

فصل دوم : ثبت نام فصل سوم : نظام آموزشی

فصل چهارم : نظام درسی

فصل پنجم : تعداد واحد های درسی و طول مدت تحصیلفصل ششم : حضور و غیاب دانشجو

فصل هفتم : حذف و اضافه درس

فصل هشتم : ارزشيابي تحصيلي دانشجو

فصل نهم : مرخصي تحصيلي

فصل دهم : انصراف از تحصيل

فصل يازدهم : انتقال

فصل دوازدهم : دانشجوي ميهمان

فصل سيزدهم : تغيير رشته

فصل چهاردهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

فصل پانزدهم : فراغت از تحصيل فصل شانزدهم : تقويم دانشگاهي آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامي

فصل دوازدهم : دانشجوي ميهمان

ماده 52 : دانشجو مي تواند برخي از دروس خود را در يكي از واحدهاي دانشگاهي با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان ميهمان بگذارند. تحصيل به صورت ميهمان مشروط بر اينكه دانشجو در واحد مبدأ حداقل 12 واحد درسي را با موفقيت گذرانده باش دبا توافق واحدهاي دانشگاهي مبدأ و مقصد و موافقت سازمان مركزي دانشگاه امكان پذير است.

ماده 53 : تحصيل دانشجو به صورت ميهمان در نيمسال اول تحصيل مجاز است.

ماده 54 : دانشجو مجاز است در طول مدت تحصيل حسب مورد، يك نيمسال در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته و سه نيمسال در كارشناسي ارشد پيوسته به صورت ميهمان تحصيل نمايد.

ماده 55 : در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدأ نتواند بعضي از دروس اجباري دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد، دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدأ و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده در يك نيمسال را در واحد يا واحدهاي ديگر دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت به واحد مبدأ و شهريه متغيير آن دروس را به واحد مقصد خواهد بود.

ماده 56 : انتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان بايستي از نظر گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدأ انجام شود.

تبصره : دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد، بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدأ‌و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدأ به سازمان مركزي دانشگاه بپردازد.

ماده 57 : واحدهاي گذرانده شده دانشجوي ميهمان در واحدهاي دانشگاهي مقصد، عيناَ در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات وي منظور گردد.

تبصره : واحد مبدأ، الزاماَ نمرات دروس گذرانده شده دانشجوي ميهمان را از واحد مقصد استعلام و پس از اطمينان از صحت آن در سوابق تحصيلي دانشجو منظور مي نمايد.

ماده 58 : در هر صورت مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدأ صادر خواهد شد.

فصل پنجم : تعداد واحد های درسی و طول مدت تحصیل

ماده 18 : تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته ، بر حسب رشته تحصیلی، براساس سرفصل مصوب تعیین می گردد.

تبصره : در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است، برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه ، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 19 :  تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی  نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 1 : در نیمسال هایی که دانشجو خارج از اراده خود، کمتر از 17 واحد درسی داشته باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد، ولی اگر میانگین نمرات دروس اخذ شده کمتر از 12 باشد، مشروط به حساب نمی آید.

تبصره 2 : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در نیمسال قبل از آن مشروط شده باشد، می تواند با رعایت مقررات کله واحدهای درسی، باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند، مشروط بر اینکه در بین دروس باقی مانده بیش از یک درس پیشنیاز و درس یا دروس وابسته به آن وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت ترم آخر دانشجو محسوب نمی شود.

تبصره 3 : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل، تنها یک درس نظری مردودی باقی مانده داشته باشد، می تواند فقط برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود، درس مزبور را از طریق معرفی به استاد، حداکثر در همان نیمسال بگذراند و در صورت عدم موفقیت، ضمن ثبت نمره دانشجو در همان نیمسال، موظف است در نیمسال بعد در صورت داشتن سنوات، انتخاب واحد نموده، در کلا س های همان درس شرکت و در پایان نیمسال با سایر دانشجویان امتحان بدهد.

تبصره 4 : دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 یا بیشتر باشد، می تواند با تصویب گروه آموزشی مربوط تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 5 : در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارایه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد، تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد.

تبصره 6 : گذراندن دروس وصایای حضرت امام (ره) و روخوانی قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 18 برای کلیه دانشجویان الزامی است.

ماده 20 – حداکثر واحدهای انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است.

تبصره : دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدأ ، دوره تابستان خود را در یک واحد دانشگاهی دیگر بگذراند.

ماده 21 : حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال، کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 9 سال است.

در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را بر حسب مورد در حداکثر مدت مجاز تحصیل، با موفقیت بگذراند، از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره 1: دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب، ملزم به گذراندن تعدادی دروس دیگر به عنوان دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند. به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یکنیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه  می گردد.

تبصره 2 : در شرایط خاص، در صورتی که ادامه تحصیل دانشجو از نظر قانونی بلامانع باشد، با معرفی به موقع واحد دانشگاهی ذیربط ( حداقل 2 ماه قبل از انقضای مهلت مقرر) و تصویب شورای آموزشی دانشگاه ( سازمان مرکزی ) می تواند حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک نیمسال و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد.

منبع : http://www.iausanandaj.ac.ir/eduAeen.aspx?qs=0

/ 0 نظر / 11 بازدید