قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

 

2 : اقتصاد کشاورزی و توسعه تابستان 1386; 15(58 (ویژه سیاستهای کشاورزی)):61-90.   قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان   اسدی هرمز*,سلطانی غلام رضا,ترکمانی جواد   * موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج    

این پژوهش به منظور تعیین ارزش بازده نهایی آب آبیاری، محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی، برآورد متوسط هزینه تولید یک هکتار محصولات گروههای مختلف بهره برداری، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی و تعیین نرخ آب به روش گاردنر در سال 1375 در دشت قزوین انجام شده است. در این تحقیق زمینهای تحت پوشش سد طالقان، بر اساس هزینه تمام شده آب و فاصله کانال تا محل آبگیر سد، به پنج ناحیه همگن تقسیم شدند. داده های مورد نیاز تحقیق از 127 بهره بردار با استفاده از روش نمونه گیری از 27 آبادی منطقه جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر از روشهای برنامه ریزی خطی، اقتصادسنجی و اقتصاد مهندسی جهت تعیین تقاضای آب آبیاری و قیمت سایه ای آب استفاده گردید. در این راستا از نرم افزارهای QSB و TSP بهره گرفته شد.
نتایج تحقیق نشان داد که کشش قیمتی محاسبه شده در بیشتر نواحی منفی و کوچکتر از یک و مبین کشش ناپذیر بودن تقاضای آب نسبت به قیمت است. همچنین ارزش بازده نهایی آب کشاورزی بیشتر از آب بهای دریافتی در منطقه می باشد. متوسط نرخ یک مترمکعب آب آبیاری در منطقه به روش گاردنر معادل 65 ریال محاسبه شد. ارزش بازده نهایی یک مترمکعب آب آبیاری
)قیمت سایه ای آب( در نواحی 5 گانه مورد مطالعه برای گروه بهره برداری دارای زمین کمتر از 10 هکتار به ترتیب 65، 148، 190، 230 و 102 ریال و برای گروه بهره برداری دارای زمین بیشتر از 10 هکتار به ترتیب 208، 113، 77، 69 و 120 ریال برآورد گردید.

  کلید واژه: آب آبیاری، قیمتگذاری، قیمت سایه ای، کشش قیمتی، سد طالقان

/ 1 نظر / 64 بازدید
ناصری امین

................................سلام.................................. من دنبال این آیتم بودم ولی متاسفانه فایل pdf ش باز نشد. لطفا چک کنید ممنون ........................................................................ : قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان ........................................................................