بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris

پژوهشهای زراعی ایران 1387; 6(1):67-78.  

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum)

و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده

  جهانی مریم,کوچکی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی      

به منظور بررسی مقایسه ترکیبهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس، آزمایشی

در سال زراعی 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار  شامل آرایش های مختلف

کاشت مخلوط دو گیاه عدس و زیره اجرا شد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از A:

کشت مخلوط ردیفی زیره و عدس، B: کشت نواری زیره و عدس (3 ردیف زیره و 3 ردیف

عدس)، C: کشت نواری زیره و عدس (4 ردیف زیره و 4 ردیف عدس)،: کشت خالص

 زیره (6 ردیف)، E: کشت خالص عدس (6 ردیف). بدین ترتیب تیمارها در دامنه ای از

کشت مخلوط ردیفی شروع و به کشت نواری ختم شد. بررسی عملکرد و اجزای

عملکرد در گیاه زیره سبز نشان داد که وزن خشک اندام های رویشی، عملکرد دانه،

عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد بذر در هر چتر بطور معنی داری تحت تاثیر

ترکیبهای مختلف کاشت قرار گرفت و با تغییر الگوی کاشت از کشت مخلوط ردیفی به

سمت کشت خالص مقادیر آنها کاهش یافت. وزن خشک اندام های رویشی،

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در عدس نیز تحت تاثیر

الگوهای کشت قرار گرفت، به طوریکه بیشترین مقادیر در تیمار کشت خالص عدس

بدست آمد. ارزیابی نسبت برابری زمین (LER)  نشان داد که بیشترین 

(1.86) LER مربوط به تیمار A (کشت مخلوط ردیفی) و کمترین (1.26) LER مربوط

به تیمار C (کشت مخلوط نواری) بود. به تدریج و با تغییر الگوی کشت مخلوط

ردیفی به سمت کشت مخلوط نواری، LER کاهش پیدا کرد.

  کلید واژه: کشت مخلوط نواری، کشت مخلوط ردیفی، نسبت برابری زمین      

/ 0 نظر / 95 بازدید