مرکز تحقیقات گیاهان دارویی بوعلی مشهد مقدس

 

http://www.mums.ac.ir/shares/buali/dolatih1/BuAli-Pic/GardenHeader.jpg
   مسئول قسمت: مهندس جمال کساییان
    پست الکترونیک:  KasaeeianJ1@mums.ac.ir
                               
در سالهای اخیر رویکردی همه جانبه جهت استفاده از داروهای با
 منشأء طبیعی و به ویژه گیاهی در بین مردم بوجود آمده است.
 بطوری که بخش عــمــده ای از داروهــای عــــرضه شــده در برخی از
 کشورهای جهان را داروهای با منشأء گیاهی و طبیعی تشکیل می -
 دهند. بدون شک رسیدن به این جایگاه جز با حمایت همه جانبه مراکز
 تحقیقاتی و  دانشگاهی امکان پذیر نبوده است به ویــــژه آنــکه نیـاز
 روزافزون کارخانه های داروسازی به مواد اولیه و همچنین لزوم حفــظ
 منابع طبیعی، اهیمت کشت و فرآوری گیاهان دارویی را دو چـــــندان
 نموده است بدین خاطر امروزه بسیاری از دانشگاهــهای مـعـــتـبـر در
 سراسر جهان، شاخه ای مستقل تحت عنوان تولید و فرآوری داروهای
 گیاهی تأسیس نموده و به تربیت نیــروهــــای مـــتخصص و کـارآمــــد
 مشغولند.
     مجموعه باغ گیاهان دارویی یک فضـــای قــابل استفاده برای کلیه
 مراجعین ازقبیل محققین ، پژوهشگران و دانشجویان سطوح مختلف 
 است که عملیات اجرایی ان در تا بستان 85 تکمیل گردید .
 
 
 
 
     مشخصات فنی باغ  گیاهان دارویی
 
  در حال حاضرباغ گیاهان دارویی پژوهشکده بوعلی که شامل گونه های گیاهی کمیاب و باارزش دارویی ایران
  میباشد ، دارای چند بخش است :
  1-  باغچه های رویشی گیاهان داروئی . 
  2 -  گلخانه شیشه ای گیاهان گرمسیری . 
  3 -  رویشگاه های  بذر و بانک بذر . 
  4 - هرباریوم و واحد تحقیقاتی میکروسکوپی .
 
  مجموعه فعالیت های انجام شده جهت بهینه سازی و نگهداری باغ گیاهان داروئی عبارتند از : 
  1 – وجین  دوره ای علف های هرز باغچه های رویشی .
  2 –آبیاری منظم باغچه های رویشی .
  3 – هرس شاخه های  خشک شده و نامناسب و پیرایش فرم کلی درختان و درختچه های داروئی کاشته شده   . 
  4 - تنظیم ردیف بندی رویشی کونه های گیاهان دارویی کاشته شده در باغچه های رویشی . 
  5 – تنظیم  پلاک اسامی گونه های گیاهی دارویی .
  6- تنظیم پارامترهای خاص گلخانه شیشه ای .
  7 – کاشت فصلی بذر در مجموعه رویشگاه بذر . 
  8 - ردیف بندی گونه های گیاهی دارویی که بذر آنها در رویشگاه بذر کاشته شده وتولید گیاهچه کرده اند . 
  9 – کاشت بوته ؛ درختچه و نهال گیاهان داروئی دراطراف باغچه های رویشی . 
  10– سم پاشی دورهای کلیه محوطه ها .
  11 – هرس گونه های درختچه ای و درختی .
  مجموعه فعالیتهای صورت گرفته در جهت بهبود کیفیت باغ گیاهان دارویی همچنان بطور مستمر ادامه دارد .
 
     پیرو سیاست کلی ارتباط  مراکز علمی – تحقیقاتی و  در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده صحیح و علمی از گیاهان
  دارویی در امور بهداشتی –  درمانی از کلیه علاقه مندان دعوت میگردد تا از مجموعه باغ گیاهان دارویی این پژوهشکده بازدید
  فرمایند . 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید