آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی بهمن - اسفند 1385; 13(6):47-56.  

آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا در

 منطقه چاه افضل استان یزد

 

خاکساری وحید,چراغی علی محمد,موسوی علی اکبر*

,کامگارحقیقی علی اکبر,زندپارسا شاهرخ

  * گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز    

از آنجایی وجود املاح محلول اضافی خاک در منطقه ریشه می تواند مشکلاتی

 از قبیل کاهش جذب آب توسط گیاه به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی

 محلول خاک و تخریب ساختمان خاک بدلیل سدیم تبادلی مازاد داشته باشد

و نیز مسمومیت برای گیاه ایجاد نماید، موضوع اصلاح خاک های شور و

 شور- سدیمی حایز اهمیت فراوانی است. در این تحقیق آزمایش اصلاح خاک

 شور و سدیمی به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامل

 تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع

در چاه افضل استان یزد انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این طرح شامل

ترکیبی از دو سطح عمق آب آبشویی 15 و 20 سانتی متر و دو سطح فاصله

 زمانی آبشویی 3 و 6 روز می باشند. نتایج نشان داد که با مصرف 100 سانتی

 متر آب 85-80 درصد املاح از عمق 100 سانتی متری خاک خارج می گردد.

به علاوه چنین نتیجه گیری شد که عامل فاصله زمانی می بایست در معادلات

 مربوط به منحنی هاک آبشویی خاک وارد شود، زیرا منحنی آبشویی

 به دست آمده بر اساس نتایج هر کدام از تیمارها متفاوت از بقیه بود.

بر اساس نتایج این تحقیق، معادلات منحنی های شوری زدایی و سدیم

 زدایی با استفاده از اطلاعات تمام تیمارها به دست آمد.

  کلید واژه: آبشویی، سدیم زدایی، چاه افضل    

/ 0 نظر / 164 بازدید