گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران

67 : مجله گیاه شناسی ایران 1384; 11(2 (پیاپی 22)):193-195.  گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران  معصومی علی اصغر,دهشیری محمدمهدی     نمونه های گیاهی جمع آوری شده از استان لرستان نامگذاری شد و در بین آنها گونه A. kabutarlanensis بعنوان گونه جدید توصیف شده است. این گونه با نزدیک ترین خویشاوند خود A. cottonianus که در خراسان، افغانستان و ترکمنستان پراکنش دارد، مقایسه می شود. نمونه هلوتیپ در هرباریوم مرکزی ایران و نمونه ایزوتیپ در هر باریوم دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد نگهداری می گردد.

 

منبع : http://www.sid.ir/

/ 0 نظر / 7 بازدید