تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ، توده محلی اصف

 علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):17-31.  

تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ

، توده محلی اصفهان «کوسه» در کشت تابستانه

  پورهادیان حسین,خواجه پور محمدرضا*   * دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان    

آرایش کاشت از طریق تاثیر بر شاخص های رشد بر عملکرد تاثیر می گذارد. به

منظور بررسی این اثرها در کشت تابستانه گلرنگ، توده محلی اصفهان به نام

کوسه، آزمایشی در سال 1383 با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش تیمارها

در چارچوب کرت های یکبار خرد شده در مزرعه پژوهش کشاورزی دانشگاه صنعتی

اصفهان با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت

(20 و 30 سانتی متر به صورت مسطح و 45 سانتی متر به صورت جوی و پشته)

و فاکتور فرعی شامل دو تراکم 40 و 50 بوته در متر مربع بود. کاشت در تاریخ 4

تیر انجام شد. با کاهش فاصله ردیف کاشت، تاج پوشش گیاهی زودتر بسته شد،

دوام سطح برگ افزایش یافت و تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ و سرعت

رشد محصول تا اواسط دوره رشد دانه بیشتر بود. هم چنین حداکثر سرعت رشد

نسبی و میزان جذب خالص در فاصله ردیف کاشت 20 سانتی متر به دست آمد.

بیشترین عملکرد دانه (3093 کیلوگرم در هکتار) در فاصله ردیف کاشت 20

سانتی متر و کمترین عملکرد دانه (1930 کیلوگرم در هکتار) در فاصله ردیف

کاشت 45 سانتی متر به دست آمد. تراکم بوته بر سرعت بسته شدن تاج

پوشش، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، میزان جذب خالص و

عملکرد دانه بی تاثیر بود. اما حداکثر وزن خشک بوته و شاخص سطح برگ

بیشتر و دوام سطح برگ کمتری در تراکم 50 بوته در متر مربع به دست آمد.

نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که فاصله ردیف کاشت 20 سانتی

متر با تراکم 50 بوته در متر مربع برای کشت تابستانه گلرنگ، توده محلی

اصفهان، در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ممکن است مناسب باشد.

  کلید واژه:       

/ 0 نظر / 97 بازدید