افزایش گرسنگی در جهان

فائو خبر داد:

افزایش گرسنگی در جهان

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللfao

قیمتهای رو به افزایش مواد غذایی، 75 میلیون نفر به جمعیت گرسنه جهان اضافه کرد.
   

به گزارش ایانا از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمتهای رو به افزایش مواد غذایی 75 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر کشاند و آمار جهانی این قشر از مردم را به 923 میلیون نفر رساند.

بر اساس این گزارش، طبق آمار جدید ارائه شده توسط سازمان ملل، این افزایش در قیمتها، باعث معکوس شدن حرکت مثبت و امیدوار کننده رسیدن به اهداف توسعه‌ای هزاره که بر اساس آن باید تا سال 2015 جمعیت گرسنه به کمتر از نصف تقلیل می‌یافت، شده است./

مترجم: عارف محمدزاده

/ 0 نظر / 106 بازدید