اصلاح بذر چغند قند

بخش بهنژادی

 

  معرفی بخش به نژادی: 

با آغاز زراعت چغندرقند در ایران منابع اولیه به نژادی، بذور چغندرقند تجارتی بود که از کشورهای خارجی وارد می گردید. با تاسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در سال 1332 آزمایش هائی برای مقایسه و سنجش سازگاری این ارقام با محیط انجام می گرفت و ارقام مناسب با شرایط آب و هوائی ایران تعیین و بین کارخانه های قند کشور توزیع می گردید.

بنگاه با وارد کردن مواد ژنتیکی از کشورهائی  نظیر لهستان، آلمان، هلند و آمریکا و اعمال برخی روش های اصلاحی اقدام به تهیه ژنوتیپ های امید بخشی نمود که با استفاده از آنها و ایجاد ترکیبات متعدد اولین ارقام پلی پلوئید در داخل کشور تولید شد و در اختیار زارعین قرار گرفت. فعالیتهای به نژادی چغندرقند با اصلاح بذور مولتی ژرم دیپلوئید در سال های 1335 آغاز گردید. پس از انقلاب اسلامی قرارداد شرکت خارجی لغو گردید. علیرغم این مسئله خوشبختانه فعالیت های به نژادی چغندرقند در مؤسسه تاکنون منجر به تولید ارقام تجارتی گردیده است که قابل رقابت با ارقام خارجی بوده و از لحاظ سازگاری متناسب با آب و هوای کشور هستند.

 

          اطلاع رسانی بخش بهنژادی Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

 

بخش به نژادی به دلیل ارتباط نزدیک با شرکت های تولید بذر خارج از کشور و همگام با آنها، دستاوردهای جدید علمی را در تحقیقات چغندر قند کشور بکار می بست. به طوری که با راه اندازی آزمایشگاه  سیتولوژی نسبت به تهیه پایه های گرده افشان تتراپلوئید اقدام نمود و به دنبال آن با استفاده از پدیده نرعقیمی اولین ارقام هیبرید دیپلوئید و تری پلوئید را به بازار کشور عرضه کرد. با توسعه مکانیزاسیون و نیاز کشور به بذر منوژرم، این مهم در دستور کار موسسه قرار گرفت و بخش به نژادی فعالیت خود را در زمینه اصلاح، تهیه و تولید پایه های مادری نرعقیم منوژرم شروع کرد که بر پایه آنها ارقام تجارتی منوژرم در داخل کشور تولید گردید.

بخش به نژادی از قسمت ها، آزمایشگاه ها و ایستگاه های متعددی تشکیل شده است که تماما توسط ستاد مؤسسه تحقیقات چغندرقند همراهی و هدایت می شوند. در مراکز استانهای چغندر خیز کشور نیز بخش به نژادی فعالیت داشته و در پروسه اصلاح و تولید ارقام مناسب مشارکت می نماید. این بخش دارای دو ایستگاه تحقیقاتی شامل فیروز کوه و بذر الیت کرج می باشد. آزمایشگاه های سیتولوژی، کنترل و گواهی بذر نیز در راستای این بخش فعالیت دارند همچنین بخش های تحقیقاتی دیگر از قبیل گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی با اهداف تولید ارقام جدید چغندر قند با این بخش همکاری داشته و توام برنامه های بخش را پیگیری می نمایند.     

بخش به نژادی همواره دو هدف عمده تحقیق و تولید بذر را دنبال کرده است. محور اصلی فعالیت تحقیقاتی این بخش را می توان ارزیابی مواد ژنتیکی و اصلاح به منظور دستیابی به ارقام  ارقام پایدار و سازگار با عملکرد و عیار قند بالا معرفی کرد. در این راستا هرساله تعداد زیادی طرح تحقیقاتی تحت نظارت بخش در مراکز مختلف تحقیقاتی کشور انجام می پذیرد. به دلیل گستردگی موضوعات مورد مطالعه و با هدف  

سامان بخشی هر چه بیشتر امر تحقیق، بخش به نژادی اقدام به طراحی و تعریف پنج پروژه تحقیقاتی به شرح ذیل نمود که هر یک شامل مراحل اصلاحی مورد نیاز برای حل معضل مورد نظر می باشند.

1- بیماری ریزومانیا و کرلی تاپ چغندرقند در ایران ژنتیک ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

2- زمینه های به نژادی و به زراعی بولتنگ در چغندر قند

3- تنش های محیطی چغندر قند ( شوری و خشکی ) در ایران: فیزیولوژی ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

4- بیماریهای مهم قارچی چغندرقند در ایران (عوامل بیماری زای ریشه و برگ) : ژنتیک ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

5- کمیت و کیفیت چغندرقند

این بخش به موازات اجرای پروژه های تحقیقاتی ذکر شده سالانه مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مستقیم بر تهیه و تولید بذور استوک و الیت را در جهت تولید بذر تجارتی به عهده دارد. به طوری که سالانه حدود 40-35 تن بذر مادری و 3- 5/2 تن بذر استوک مولتی ژرم خام و 6-5 تن بذر مادری و 800-700 کیلوگرم بذر استوک منوژرم خام تولید می نماید.

 

بررسی مواد ژنتیکی و اصلاح به منظور تولید ارقام بذر با عملکرد و عیار قند بالا محور اصلی تحقیقات بهنژادی به شمار می آید.این بخش و واحدهای تابعه در ستاد موسسه در امور تحقیقات بهنژادی چغندرقند و تولید بذر الیت فعالیت دارد.واحدهای تابعه این بخش عبارتند از:

  • آزمایشگاه کنترل بذر

  • بانک ژن

  • آزمایشگاه سیتولوژی

  • ایستگاه تولید بذر الیت فیروزکوه

  • مزرعه تولید بذر الیت کرج

 

شرح وظایف  بخش تحقیقات به نژادی

  تحقیقات در زمینه اصلاح و تهیه ارقام  هیبرید منوژرم و مولتی ژرم دیپلوئید و تریپلوئید جدید  و با خواص کمی و کیفی برتر

و ثبت ارقام موجود

  تحقیقات کاربردی در زمینه اصلاح و تهیه ارقام مقاوم به تنش های محیطی ( خشکی ، سرما و شوری ) ؛ آفات و بیماریها

  تهیه و تدوین استراتژی و تحقیقات بهنژادی در ستاد و مراکز تحقیقاتی استانها

  تحقیقات کاربردی  در زمینه اصلاح و تهیه ارقام  مقاوم به ساقه روی ( بولتینگ )

  ارزیابی و استنتاج نتایج تحقیقات بهنژادی به منظور انتخاب والدها و تلاقی ها جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند

 مدت بخش بهنژادی در ستاد و شهرستانها

  برنامه ریزی ، آموزش و اجرای تولید ، تکثیر ، کنترل ، گواهی و اختلاط الیت جهت تولید بذر تجارتی به مرکز تولید اردبیل

  همکاری با بخش خدمات فنی به منظور ثبت اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی در ارتباط با طرح ها ، نتایج و گزارش

 های سالیانه و نهایی

  همکاری با سایر بخش ها در جهت تهیه و تولید مواد ژنتیکی مور نیاز تحقیقاتی آنها

  شرکت در سمینار ها ، گردهمایی ها و شورای پژوهشی موسسه و همکاری با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی

 علمی داخلی و بین المللی در ارتباط با آزمون ارقام و سایر مسائل بهنژادی

  تهیه گزارش سالیانه طرح های تحقیقاتی بخش بهنژادی و تدوین مقالات علمی از نتایج بدست آمده

  نظارت دقیق بر انجام عملیات کاشت ، داشت و برداشت بذور الیت و استوک در کرج و کلیه مناطق تولید بذر کشور

  تحقیقات و پژوهش در ارتباط با مسائل استاندارد بودن بذور مطابق آخرین یافته های جهانی نظیر ISTA , UPOV

  تحقیقات در زمینه پوشش ( پلیت ) در بذر های منوژرم ژنتیکی و تکنیکی به منظور استفاده صحیح از بذر منوژرم

  نظارت ، بررسی ، کنترل و گواهی بذور تجارتی تولید شده در اردبیل و همکاری نزدیک با کارخانجات قند کشور

  همکاری و مشارکت در انتخاب ارقام مناسب کشت در نواحی آلوده به بیماریها توسط کارخانجات قند کشور

- همکاری نزدیک با شرکت ها و موسسات خارجی به منظور تبادل ژرم پلاسم ، آزمون و بررسی ارقام ارسال شده  از

 جانب آنها

  مشارکت در کمیته علمی و فنی موسسه به منظور بررسی طرح های تحقیقاتی بهنژادی

  مشارکت در آموزش کشاورزان ( روز مزرعه ) به منظور انتقال آخرین دستاوردهای بخش بهنژادی به کشاورزان

  مشارکت در آموزش دانشجویان دانشگاه های کشور به منظور آشنایی با روند اصلاح چغندرقند و تولید بذر مادری ، 

 استوک و تجارتی

- ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی بخش بهنژادی در سمینارها ، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای داخلی

  تحقیق و پژوهش در جهت یافتن سوژه های نوین تحقیقاتی و جایگزین کردن آنها بجای روش های قدیمی

  همکاری مشترک با موسسه بیوتکنولوژی و دانشگاهها به منظور اجرای طرح های مشترک که بر پایه تحقیقات ژنتیک

 مولکولی استوار است.

 

اولویت های تحقیقات بهنژادی :

behnejadi.jpg (39421 bytes)

-ارتقاءکمیت و کیفیت محصول در ارقام بذر مناسب کشت در مناطق مختلف چغندر کاری

-بررسی مسائل شوری و خشکی و تولید ارقام بذر مناسب کشت در خاک وآب شور در مناطق دچار محدودیت منابع آب

-بررسی پدیده بولتینگ، اصلاح و تولید ارقام بذر مقاوم به ساقه رفتن

-اصلاح و تولید ارقام بذر منوژرم هیبرید

-بررسی و تعیین منابع مقاومت به منظور اصلاح و ایجاد ارقام بیماریها بخصوص ریزومانیا، کرلی تاپ، سرکوسپورا، سفیدک، پوسیدگی ریشه، ….و غیره.

-رقم رسول : منوژرم - تریپلوئید - تیپ N-Eمقاوم به بولتینگ

-رقم سیمین 1 : پلی پلوئید منوژرم - تیپ Z

-رقم سیمین 2 : منوژرم - تیپ Z - عیار قند بالا

-رقم IC2: تریپلوئید هیبرید - مناسب کشت بهاره - تیپ N

-رقم IC3 : تریپلوئید هیبرید - تیپ N - مناسب کشت بهاره

-رقم T41R : تریپلوئید - مولتی ژرم - مناسب طول دوره رشد کوتاه

-رقم H5505:پلی پلوئید - مولتی ژرم - مقاوم به کرلی تاپ

-رقم DEZ: تریپلوئید - مولتی ژرم - مناسب کشت پائیزه و بهاره

-رقم BR1: هیبرید - مولتی ژرم - مناسب کشت پائیزه و بهاره

-رقم شیرین - دیپلوئید منوژرم - تیپ Z - مقاوم به بولتینگ

-رقم IC1: تریپلوئید هیبرید - تیپ نرمال - مناسب مناطق معتدل گرم

رقم 7233 - هیبرید

   یافته های علمی بخش بهنژادی

  یافته های علمی تکنولوژی بذر

 

 

لیست اسامی کارکنان بخش بهنژادی

نوع استخدام

مدرک وعنوان پست

نام و نام خانوادگی

ردیف

رسمی

کارشناس ارشد -رئیس بخش -عضو هیئت علمی

محسن آقائی زاده کماکلی

1
/ 0 نظر / 199 بازدید