بيش از 100 ميليارد ريال‎ اعتبار نیاز است

برای پیشگیری از خسارت هاي خشكسالي
بيش از 100 ميليارد ريال اعتبار نیاز است چهارمحال و بختياري- خبرگزاری کشاورزی ایران  بيش از 100 ميليارد ريال اعتبار براي‎‎‎‎ اجراي طرح هاي آبي‎‎ و خاكي و پيشگيري از خسارت هاي خشكسالي در بخش هاي‎‎‎‎ كشاورزي، باغداري و دامداري استان چهارمحال و بختياري نياز است. به گزارش ایانا رئيس سازمان‎‎ جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياريدر این باره گفت: پمپاژ آب، لايروبي‎‎ قنات ها‎‎ و چشمه ها،حمايت از كشاورزان‎‎ و دامداران، بخشودگي ديركـرد تسهيلات دريافتي آنان و خريد دام عشاير از جمله راهكارهاي كاهش خسارت هاي‎‎ ناشي‎‎ از خشكسالي است. سعادت‎‎‎ ا...‎‎ عباسي پرداخت وام براي‎‎‎‎ اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار، لوله گذاري‎‎‎ مزرعه ها، تغذيه‎‎ سفره هاي زير زميني، ترميم قنات ها را از طرح هاي دراز مدت‎‎ مبارزه‎‎ با پديده خشكسالي دانست. وي‎‎ همچنين‎‎‎ از اعزام گروهي از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي به شهرستان هاي بروجن، لردگان، اردل، كوهرنگ و شهركرد و برآورد خسارت نـاشي از سرمازدگي و خشكسالي خبر داد.گفتنی است استان چهارمحال‎‎ و بختياري‎‎‎ امسال بـا كـاهش 66 درصدي بـارندگي در رديف 12 استان مواجه‎‎‎‎ شده با پديده خشكسالي قرار گرفته است. 

11A-8702-1508

/ 0 نظر / 5 بازدید