تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و عناصر کم‌ مصرف بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نان

علوم خاک و آب 1384; 19(1):1-8.   تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و عناصر کم‌ مصرف بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نان   لطف الهی محمد,ملکوتی محمدجعفر,بازرگان کامبیز      

به منظوربررسی‌کاربردمقادیر‌مختلف‌پتاسیم به همراه عناصر کم مصرفبرعملکرد

سه‌رقم‌گندم (Triticum aestivum L.)‌ مهدوی (M-70-12)، شیراز (M75-10) و پیشتاز

 (M-75-7) این‌تحقیق‌با 6تیمارکودی در دو سال زراعی 79-78 و80-1379 در خاکهای

 کرج بافت سبک انجام گرفت. تیمار اول= مصرف کود مطابق عرف زارعین

 (اوره + سوپر فسفات تریپل)؛ تیمار دوم= تیمار اول + مصرف پتاسیم بر مبنای آزمون

 خاک از منبع سولفات پتاسیم؛ تیمار سوم= تیمار اول + مصرف پتاسیم دو برابر

 توصیه کودی از منبع سولفات پتاسیم؛ تیمار چهارم= تیمار اول + کودهای محتوی

عناصر کم مصرف؛ تیمار پنجم= تیمار دوم + کودهای محتوی عناصر کم مصرف و

 تیمار ششم= تیمار سوم + کودهای محتوی عناصر کم مصرف. در این مطالعه

از طرح کرتهای خرد شده با 54 واحد استفاده گردید. نسبتهای مختلف کودی

در کرتهای فرعی و ارقام گندم در کرتهای اصلی قرار گرفتند. اوره‌به‌مقدار 300کیلوگرم

درهکتار،  فسفات‌آمونیم‌100کیلوگرم‌در هکتار و سولفات پتاسیم‌در

دومقدار K1250و K2 500کیلوگرم‌ درهکتارمصرف‌گردید.کودهای محتوی عناصر

 کم مصرف شامل روی‌،منگنز،آهن، مس‌وبور براساس‌آزمون‌خاک‌مصرف‌ گردید.

 عملکرد گندم اندازه گیری شده و نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باتوجه‌به‌نتایج

بدست‌آمده در سال اول رقم پیشتاز در تیمار چهارم بهترین عملکرد دانه (5700 کیلوگرم

 در هکتار) را داشت.ازلحاظوزن‌کل‌اندام‌هوائی‌نیزرقم پیشتاز بهترین‌بودولی‌

مابین‌سه‌رقم ‌اختلاف‌معنی‌داری‌درسطح‌5درصدمشاهده نگردید. در سال دوم

بیشترین عملکرد کل در رقم مهدوی (6660 کیلوگرم در هکتار) از تیمار سوم، در

رقم‌های پیشتاز و شیراز به ترتیب 8550 و8610  کیلوگرم در هکتار از تیمارهای

 دوم و سوم عاید گردید که در سطح 5% با شاهد اختلاف معنی‌داری نشان داد.

در سال دوم بهترین‌تیمار کودی‌در رابطه با درصد پروتئین (84/14) در رقم شیراز

با تیمار دوم و در رقم مهدوی با تیمار ششم (57/14) و در رقم پیشتاز (53/13)

 با تیمار پنجم بدست آمده با توجه به میانگین نتایج دو ساله مشاهده ‌گردید که

 ارقام مختلف عکس العمل‌های متفاوتی را نسبت به عناصر غذایی از خود نشان دادند.

 بنابراین موضوع کودپذیری ارقام مختلف باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در هر حال

 رعایت اصول مصرف بهینه کودی در تمامی ارقام پیشرفته گندم الزامی است. انجام

 تحقیقات بیشتر در این زمینه برای انتخاب کاراترین رقم در خاکهای بافت سبک

 پیشنهاد می شود.

 

  کلید واژه: ارقام، گندم، پتاسیم، کم مصرف، عملکرد، درصد پروتیین    

/ 1 نظر / 59 بازدید
دانشجو

عالی بود . لطف کنید در مورد جو و درصد پروتئین ان هم مطلب بنویسین .ممنون میشم.[گل]