اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محد

علوم کشاورزی ایران 1381; 33(2):205-211. 
 
اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود
 
کاظم پور سولماز,تاج ‌بخش مهدی 
 
 
 

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر روی بعضی خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (هیبرید 704) تحت آبیاری محدود، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: آترازین ppm400، پارافین یک درصد، پارافین + سیتوویت 2 درصد و به نسبت 3 به 1، موم 10 درصد و تیمار شاهد. این مواد در دو مرحله، مرحله اول 60 روز بعد از کاشت و مرحله دوم در زمان گرده افشانی بکار برده شدند. بعد از مصرف این مواد فواصل آبیاری از 7 روز به 12 روز اضافه شد. نتایج نشان داد که مواد ضد تعرق موجب افزایش ارتفاع ساقه، تعداد گره در بوته، طول میانگره ها و قطر ساقه شدند و این اختلاف نسبت به شاهد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. ولی در رابطه با تعداد گره، فقط آترازین با شاهد اختلاف معنی دار داشت این مواد موجب افزایش طول پرچم برگ و عرض پرچم برگ شدند ولی این اختلاف معنی دار نبود. همچنین، موجب افزایش وزن چوب بلال شدند که این افزایش در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تاثیر این مواد بر عملکرد و اجزای آن نیز بارز بود، بطوریکه موجب افزایش تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف، وزن 500 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و ضریب برداشت شدند و اختلاف حاصل، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. این مواد تاثیری بر تعداد بلال در بوته نداشتند. بطورکلی، تیمار آترازین در رابطه با خصوصیات مورد مطالعه بهترین نتیجه را نشان داد.
 
کلید واژه: 
 
 
اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود

/ 0 نظر / 74 بازدید