کرک های غده ای در اندام های رویشی و زایشی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (.Satureja k

 : ???? ???? (??????? ???? ??????) ?????? 1387; 18(1/70):31-42.  

کرک های غده ای در اندام های رویشی و زایشی گیاه دارویی مرزه

خوزستانی (.Satureja khuzistanica J): ریخت شناسی، ساختار،

فراساختار و پراکنش

  دوستی بهروز*,مجد احمد,نژادستاری طاهر,خاوری نژاد رمضان علی,صالح نیا علی   * گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    

در این تحقیق کرکهای غده ای گیاه دارویی مرزه خوزستانی با کمک میکروسکوپهای

 نوری، الکترونی نگاره و گذاره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سطح

 روپوست اندام های هوایی گیاه یک نوع کرک محافظ و ? نوع کرک غده ای شامل

 کرکهای سپری، سرسان ساقه کوتاه، سرسان ساقه بلند و مخروطی شکل وجود

دارد. پراکنش و تراکم کرک ها در اندام های مختلف متفاوت بود. کرکهای محافظ

در مادگی و پرچمها دیده نشدند. دو نوع کرک سپری مشاهده شد، بخش ساقه ای

 کرک سپری I از 6 تا 8 سلول طویل کشیده و حجیم تشکیل شده است در

حالی که در نوع II، ساقه تک سلولی می باشد. کرکهایسرسانباساقهکوتاه

 نیزداری یک سلول پایه ای، یک سلول ساقه ای کوتاه با دیواره های جانبی کوتینی

 شده و سر کروی یا تخم مرغ شکل هستند که از یک یا دو سلول ساخته شده اند.

 کرک های سرسان با ساقه بلند دارای یک سلول پایه ای ولی ساقه 2 تا 3 سلولی

 بلند با طول متغیر و سر تک سلولی بالونی شکل می باشند. سلولهای ساقه

کرکها به شدت واکوئول دار شده اند ودیواره خارجی آنها بسیار ضخیم و کوتینی

شده می باشد ولی دیواره های جانبی آنها در محل اتصال به سایر سلولهای

 ساقه کرک تا حدی نازک می باشند و دارای ارتباطهای پلاسمودسماتایی فراوانی

 هستند. در سلولهای ترشحیراس کرکهای غده ای نیز سیتوپلاسمی غنی

 از انواع اندامکهای سلولی و مواد ترشحی وجود دارد. هسته این سلولها درشت

 و مرکزی است و دیواره های سلولی نازک می باشند.

 

کلید واژه: کرکهای غده ای، کرکهای سپری، کرکهای سرسان، ساختار تشریحی،

 روپوست، مرزه خوزستانی

   کرک های غده ای در اندام های رویشی و زایشی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (.Satureja khuzistanica J): ریخت شناسی، ساختار، فراساختار و پراکنش

/ 0 نظر / 91 بازدید