معرفی رقم جدید کنجد با نام "دشتستان 2"

ثبت شد:

معرفی رقم جدید کنجد با نام "دشتستان 2"


بوشهر  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی رقم کنجد دشتستان دو را در مراکز علمی ثبت کرد.


به گزارش ایانا، محقق دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: یکی از دستاوردهای بخش کشاورزی استان، تولید رقم کنجد دشتستان دو در استان بوشهر است.

کازرانی افزود: به منظور افزایش عملکرد کنجد در استان طرح اصلاح کنجد محلی دشتستان به اجرا درآمد که حاصل اجرای این طرح معرفی رقم جدید کنجد استان با نام دشتستان دو است.

وی با اشاره به آغاز این طرح در سال 1370 اظهار داشت: متوسط عملکردبدست آمده در آزمایشات انجام شده دو هزار و 360 کیلوگرم در هکتار که نسبت به توده محلی کنجد 4/14در صد افزایش عملکرد دارد.

وی با اشاره به سطح زیرکشت کنجد استان به میزان هزار و 800 هکتار یادآور شد: چنانچه حداقل هزار و 500 هکتار از اراضی استان کنجد کار شود حدود 300 کیلوگرم به تولید کنجد استان در هر هکتار افزوده خواهد شد و باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان کنجد استان خواهد شد.

وی ویژگی این رقم را زودرس بودن آن نسبت به سایر ارقام دیگر عنوان کرد و افزود: با کشت این محصول با بارش بارندگیهای پاییزه کمتر مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: این رقم در جلسه  شورای عالی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مورد تایید قرار گرفته است. و با نام رقم پیشنهادی دشتستان دو موافقت شد./کد خبر: 13R-8809-2901

/ 0 نظر / 74 بازدید