اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران پاییز 1386; 23(3 (پیاپی 37)):391-404.  

اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر آنغوزه

(.Ferula assa-foetida L)

  رجبیان طیبه*,صبورا عذرا,حسنی بتول,فلاح حسینی حسن   * گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد    

آنغوزه (Ferula assa-foetida) گیاهی دارویی، بومی ایران و متعلق به تیره

چتریان (Apiaceae) است. بذرهای گیاه آنغوزه دارای دوره خواب طولانی هستند،

 بنابراین کوتاه کردن دوره خواب و افزایش میزان جوانه زنی بذرها توسط روشهای

 آزمایشگاهی می تواند در احیا این گیاه موثر باشد. اثر جیبرلیک اسید (GA3) به صورت

 پیش تیمار (با غلظتهای زیاد در کوتاه مدت و در دمای (2?±2C?) و تیمار

 (با غلظتهای کم در بلند مدت و در دماهای 4oC و 23±2oC) بر روی جوانه زنی بذر

دو جمعیت شیرکوه و طبس در محیط کشت پایه MS بررسی شد. تغییر چندانی در

 سرعت و درصد جوانه زنی بذرهای تیمار شده و پیش تیمار شده با GA3 هر دو جمعیت

 در دمای 23±2oC مشاهده نشد. کاربرد تیمار سرمادهی (4oC) برای بذرهای هر دو

جمعیت سبب افزایش درصد جوانه زنی در آنها شد. پس از 12 هفته حداکثر میزان

درصد جوانه زنی در جمعیتهای شیرکوه و طبس به ترتیب 84 و 56 درصد بود. همچنین

تاثیر عامل دما بر روی جوانه زنی بذرها به تنهایی در دو سطح دمای 4oC و 23±2oC

 روی کاغذ صافی مرطوب آزمون گردید. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذرها

(جمعیت شیرکوه 90% و جمعیت طبس 67%) در نتیجه سرمادهی روی کاغذ صافی

 مرطوب به مدت 8 تا 9 هفته حاصل گردید. افزایش غلظت GA3 درون زا در نتیجه

 تیمار سرمادهی عامل موثر بر افزایش درصد جوانه زنی بذرها می باشد.

  کلید واژه:     مقاله

/ 0 نظر / 96 بازدید