جهاد اقتصادی-رهیافت ها و راهبرد ها

 جهاد اقتصادی-رهیافت ها و راهبرد ها

 
REGIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC JIHAD
APPROACHES AND STRATEGIES
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH
SISTAN & BALOCHISTAN


رئیس همایش : دکتر مسعود اکبری زاده           
  مدیر اجرایی همایش : دکتر سعید محمدی صادق             
   مدیر علمی همایش : دکتر حمید رضا مبصر

تاریخ برگزاری : 1390-09-03


آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 10-07-1390


اعلام نتایج داوری : 12-07-1390 تا 22-07-1390


ارائه متن کامل مقالات پذیرفته شده : 23-07-1390 تا 03-08-1390

http://jahad.srbiau.ac.ir/ 

 

/ 0 نظر / 84 بازدید