عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه

تحقیقات اقتصادی زمستان 1383; -(67):259-291.  عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح‌های مرتعداری در ایران)  رحیمی سوره صمد,صادقی حسین    

این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری در برآورد کارایی و اقتصاد مقیاس، آن را به طور موردی در سطح طرح‌های مرتعداری سه استان کشور مورد توجه قرار می‌دهد.در این طرح‌ها مراتع با هدف حفظ،‌اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت و قابل تمدید به مرتعداران (دامداران) واگذار می‌شود.
نتایج حاصل از رهیافت پارامتری نشان می‌دهد که: الف- ظرفیت ارتقاء و کارایی فنی در طرح‌های مرتعداری به میزان 33 درصد وجود دارد؛ ب- بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است؛ ج- حس تعلق و احساس مالکیت و شیوه‌های بومی‌مدیریت و تقسیم‌بندی مراتع در پایداری آنها تأثیر مثبتی دارد؛ د- افزایش تعداد دام و تعداد بهره‌برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکی مراتع می‌انجامد؛ ه- آموزشهای ترویجی موفق بوده‌اند. از سوی دیگر نتایج رهیافت ناپارامتری حاکی از تأیید بندهای الف (با رقم 20 درصد) و ب بوده ولی در رتبه‌بندی، استان اول و دوم تغییر مکان می‌دهند.
یافته‌های بررسی تطبیقی رهیافت‌ها حاکی است که: الف- هر دو رهیافت دارای قابلیت‌های خاصی هستند؛ ب- بروز نتایج متناقض محتمل است؛ ج- به کارگیری رهیافت پارامتری در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی به واسطه ویژگی‌های آنها بسیار ضروری است؛ ه- بالا بودن متوسط کارایی در رهیافت
DEA-VRS نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاورزی احتمال بیشتری دارد.  

 کلید واژه: کارایی فنی، تابع تولید مرزی تصادفی (SFA)، مدل آثار عدم کارایی غیر‌خنثی، مدل هوانگ- لیو، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)،‌طرح‌های مرتعداری.  PDF.gif

/ 0 نظر / 75 بازدید