# بادرشبو_(dracocephalum_moldavica_l)

تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو

تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)   صفی خانی فضل اله*,حیدری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید