# خاک_شناسی

بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی پاییز 1383; 5(20):17-34.  بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک خوشنود یزدی علی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 185 بازدید

معرفی کتاب

  حاصلخیزی بیولوژیک خاک حاصلخیزی بیولوژیک خاکمولفین: لنیت ک. ابوت، دانیل و. مورفیمترجمین: هادی اسدی رحمانی، احمد اصغرزاده، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید