# رایانه_در_کشاورزی

دو چکیده مقاله کشاورزی دقیق

علوم خاک و آب 1380; -(ویژه نامه خاک شناسی و ارزیابی اراضی):1-12.   مدل سازی ساختار مکانی متغیرهای حاصلخیزی و مواد آلی خاک بعنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 166 بازدید