# ساقه_خوار

مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار

علوم کشاورزی ایران 1384; 36(2):485-492.   مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار (.Sesamia nonagrioides (Lef   عسکریان زاده علیرضا,محرمی پور سعید*,کمالی کریم,فتحی پور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید