# قیمتگذاری_آب_کشاورزی

قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

  2 : اقتصاد کشاورزی و توسعه تابستان 1386; 15(58 (ویژه سیاستهای کشاورزی)):61-90.   قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان   اسدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 87 بازدید