# مقاله

ارئه مقاله در کنفرانس بین المللی کشاورزی به صورت مجازی

New! Virtual Posters Submit a Virtual Poster Abstract Virtual Poster Abstract Submission Deadline: August 3, 11:59 PM EDT What is a Virtual Poster? ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید

گزارشهای استنادی نشریات سال 2008- موسسه اطلاعات علمی (ISI)

گزارشهای استنادی نشریات سال 2008- موسسه اطلاعات علمی (ISI) موسسه اطلاعات علمی Information Scientific for Institute - ISI بعنوان یکی از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 106 بازدید

بررسی اهمیت دارویی و زیست محیطی گیاه مورد ( Myrtus communis )

بررسی اهمیت دارویی و زیست محیطی گیاه مورد ( Myrtus communis ) سه شنبه 15 مرداد 1387 بررسی اهمیت دارویی و زیست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 276 بازدید

تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه زنی بذر گیاهان دارویی روناس (.Rubia tinctorum L)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تابستان 1385; 22(2 (پیاپی 32)):105-116.   تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه زنی بذر گیاهان دارویی روناس (.Rubia tinctorum ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 73 بازدید

آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت

 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی زمستان 1385; 7(29):101-118.  آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت  قیصری مهدی*,میرلطیفی سیدمجید,همایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 157 بازدید

بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (.Thymus vulgaris L) و ترخون (.Artem

 گیاهان دارویی زمستان 1384; 5(17):7-15.      بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (.Thymus vulgaris L) و ترخون (.Artemisia racunculus L) در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 150 بازدید