# مهندسین_لرستانی

گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران

67 : مجله گیاه شناسی ایران 1384; 11(2 (پیاپی 22)):193-195.  گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران  معصومی علی اصغر,دهشیری محمدمهدی     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج (.Oryza sativa L) در استان لرستان

47 : پژوهشهای زراعی ایران 1384; 3(2):171-181.  دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج (.Oryza sativa L) در استان لرستان احمدی عبدالرضا,رستمی مجید,شاکرمی جهانشیر,فیضیان محمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

بررسی نهشته های کواترنر به منظور پهنه بندی اراضی مستعد آبخوان داری با استفاده از

30 : بیابان 1385; 11(1):111-120.  بررسی نهشته های کواترنر به منظور پهنه بندی اراضی مستعد آبخوان داری با استفاده از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

5 : علوم خاک و آب 1384; 19(2):235-242.  استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

بررسی عملکرد و کیفیت علوفه 18 اکوتیپ از گونه .Agropyron cristatum L به منظور اصل

19 : تحقیقات مرتع و بیابان ایران بهار 1385; 13(1 (پیاپی 22)):53-61.  بررسی عملکرد و کیفیت علوفه 18 اکوتیپ از گونه .Agropyron cristatum ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 107 بازدید

اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro

3 : یافته تابستان 1384; 7(2 (پیاپی 25)):37-43.  اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

تهیه نقشه کاربری اراضی در مناطق کوهستانی زاگرس با استفاده از داده های سنجنده ETM

1 : علوم کشاورزی و منابع طبیعی فروردین- اردیبهشت 1386; 14(1):0-0.  تهیه نقشه کاربری اراضی در مناطق کوهستانی زاگرس با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید