# چکیده

دو چکیده مقاله کشاورزی دقیق

علوم خاک و آب 1380; -(ویژه نامه خاک شناسی و ارزیابی اراضی):1-12.   مدل سازی ساختار مکانی متغیرهای حاصلخیزی و مواد آلی خاک بعنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 167 بازدید

بررسی اثر تنش دمایی (سرما و گرما) بر جوانه زنی بذر،

مجله زیست شناسی ایران پاییز و زمستان 1381; 13(4-3):59-68.   بررسی اثر تنش دمایی (سرما و گرما) بر جوانه زنی بذر، الگوی الکتروفورزی پروتئینها، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 200 بازدید