# کشت_تابستانه

تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت دانه سه رقم

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1384; 9(4):137-151.   تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه

 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی بهار 1387; 1(1):101-113.   اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه   مختارپور حسن,مساوات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ، توده محلی اصف

 علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):17-31.   تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید