# کشت_مخلوط

مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون

تحقیقات مرتع و بیابان ایران تابستان 1387; 15(2 (پیاپی 31)):256-268.   مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون   قادری غلام رضا*,گزانچیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 230 بازدید

بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان

پژوهش و سازندگی پاییز 1383; 17(3 (پی آیند64) در زراعت و باغبانی):39-45.   بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان   توحیدی نژاد عنایت اله,مظاهری داریوش,کوچکی عوض,قلاوند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 208 بازدید

بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت

پژوهشهای زراعی ایران 1388; 7(1):271-281.   بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت   میرهاشمی سیده ملیحه,کوچکی علیرضا,پارسا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 140 بازدید

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris

پژوهشهای زراعی ایران 1387; 6(1):67-78.   بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مد

مجله علوم زراعی ایران بهار 1385; 8(1 (پیاپی 29)):1-13.   ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مدل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 153 بازدید

ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز (.Trifolium pratense L) بصورت

تحقیقات مرتع و بیابان ایران بهار 1388; 16(1 (پیاپی 34)):23-33.   ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز (.Trifolium pratense L) بصورت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 99 بازدید

ارزیابی عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان

پژوهشهای زراعی ایران 1388; 7(1):175-184.   ارزیابی عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان دارویی   کوچکی علیرضا,نجیب نیا سمانه,للهگانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 118 بازدید

اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی (.Setaria italica

  مجله علوم زراعی ایران بهار 1387; 10(1 (پیاپی 37)):31-46.   اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 317 بازدید