اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام

مجله زیست شناسی ایران پاییز 1384; 18(3):248-260. 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم 
 
مستاجران اکبر,عموآقایی ریحانه,امتیازی گیتی 
 
 
 

در ایـن پژوهش اثر آلودگی و عدم آلودگی بذرهای گندم بـه باکـتـری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense)، میزان محصول، مقدار پروتیین و درصد رسوب پروتئین دانه ارقام گندم تحت تیمار آب آبیاری با اسیدیته قلیائی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در سه تکرار که شامل سه رقم گندم زراعی (قدس، امید و روشن) در دو حالت تلقیح بذرها با آزوسپیریلوم و بدون آزسپیریلوم بود این پژوهش انجام گرفت. در طول دوره رشد نیز از آب آبیاری با اسیدیته قلیایی (مقادیر اسیدیته 7، 9 و 11) آبیاری انجام گرفت. در پایان فصل زراعی میزان عملکرد دانه، مقدار ازت و پروتئین در ماده خشک دانه و درصد رسوب پروتیین هر نمونه اندازگیری شد. نتایج پژوهش حاکی از اثر معنی دار فاکتورهای آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیایی آب آبیاری بر عملکرد دانه، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین دانه در ارقام گندم بود. افزایش اسیدیته آب آبیاری باعث کاهش میزان عملکرد گندم، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین شد. حداکثر کاهش عملکرد (22/17 درصد کاهش عملکرد به ازای یک واحد افزایش در اسیدیته قلیایی)، پروتیین و رسوب پروتیین در رقم امید مشاهده گردید و کمترین کاهش (7/10 درصد به ازای افزایش یک واحد در اسیدیته قلیایی) در رقم روشن اندازه گیری شد. در نمونه های آلوده به آزوسپیریلوم کلیه شاخصهای اندازه گیری شده در مقایسه با نمونه های غیر آلوده افزایش معنی داری را نشان داد. نتایج این پژوهش مشخص نمود که آزوسپیریلوم می تواند با تعدیل شرایط نامناسب (اسیدیته قلیایی) در بالا بردن عملکرد دانه (7/10 درصد)، میزان پروتیین (5/15 درصد) و میزان رسوب پروتیین (9/7 درصد) ارقام گندم نقش مثبت و معنی داری را ایفا کنند. از لحاظ آماری اثر متقابل آزوسپیریلوم، رقم گندم و اسیدیته بر میزان عملکرد معنی دار بود اما بر میزان پروتئین و رسوب پروتیین معنی دار نبود. در همین راستا اثر متقابل هر دو تیمار روی شاخصهای اندازه گیری شده معنی دار بود و لذا لازم است در هنگام انتخاب آزوسپریلوم و رقم گندم برای تلقیح توجه بیشتری صورت گیرد.
 
کلید واژه: 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم

/ 1 نظر / 96 بازدید
انجمن پارسیان

سلام دوست عزیز سایت بسیار قشنگ،جذاب وپرمحتوایی دارید.ما نیز فرومی علمی ، تخصصی و عمومی، با نام انجمن پارسیان را برای تمام ایرانیان عزیز راه اندازی کردیم. خوشحال می شویم به جمع دوستانه ما بپیوندید . می توانید از مدیر کل سایت، مدیریت انجمنی را درخواست کنید. مایه مباهات است دوستان و مدیران لایقی مانند شما در جمع ما باشند. منتظر حضور سبز شما هستم. موفق باشید. http://parsianforum.com