بررسی مقاومت گندم به سرما با روش های آزمایشگاهی

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1381; 6(1):177-188.   بررسی مقاومت گندم به سرما با روش های آزمایشگاهی   میرزایی اصل اصغر,یزدی صمدی بهمن,زالی عباسعلی,صادقیان مطهر سیدیعقوب      

به منظور بررسی روش های ارزیابی مقاومت به سرما و تعیین روشی سریع و موثر

 در ارزیابی گندم برای مقاومت به سرما، 9 ژنوتیپ در سه آزمایش بررسی گردید.

 ژنوتیپ ها عبارت بودند از پنج رقم تجارتی (بزوستایا، سبلان، بولانی، خلیج و ناز)

 و چهار نمونه محلی (شماره های 518، 583، 592 و 1255). در آزمایش اول،

ژنوتیپ ها در گلدان های کوچک کشت، و پس از عادت دهی به سرما در شرایط

 طبیعی، به اتاقک انجماد منتقل شدند، و تحت درجات حرارت مختلف یخ زدگی

 (زیر صفر) قرار گرفتند و دمای 50 درصد کشندگی (LT50) آنها تعیین گردید.

در دمای 12- درجه سانتی گراد نیز میزان پایداری غشای سیتوپلاسمی

 ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. در آزمایش دوم، ژنوتیپ ها در مزرعه، در چارچوب

 طرح بلوک های کامل تصادفی کشت شدند، و پس از سازش با سرما در اواخر

 زمستان، با انتقال طوقه ژنوتیپ ها از مزرعه به آزمایشگاه، دمای 50 درصد

 کشندگی (LT50) تعیین گردید. هم چنین، محتوای آب طوقه و برگ، محتوای قند

 طوقه و ارتفاع گیاه در ژنوتیپ های مورد بررسی اندازه گیری شد. در آزمایش سوم،

محتوای آب طوقه و برگ در شرایط ناسازگاری با سرما در گلخانه بررسی گردید.

در میانصفات مورد بررسی، پایداری غشای سیتوپلاسمی، محتوای آب طوقه و

محتوای قند طوقه هم بستگی معنی داری با LT50 نشان دادند. LT50 حاصل از

 طوقه های مزرعه هم بستگی زیادی با LT50 حاصل از گلدان های کوچک در

 آزمایشگاه داشت.(r=0.98) پایداری غشای سیتوپلاسمی بیشترین هم بستگی

 را با LT50(r=0.88) نشان داد. مشخص شد که محتوای آب گیاه با عادت دهی

به سرما کاهش می یابد، و میزان کاهش محتوای آب در ژنوتیپ های مقاوم بیشتر

 است. هم بستگی معنی داری بین محتوای آب طوقه و برگ در شرایط ناسازگاری

 با سرما و LT50 دیده نشد. رقم بزوستایا با داشتن  LT50=-16.7oC مقاوم ترین

 ژنوتیپ، و نمونه 518 با oC=8.2LT50 حساس ترین ژنوتیپ به سرما شناخته شد.

 

  کلید واژه:     مقاله

/ 1 نظر / 144 بازدید
عصمتی

سلام دوست عزیز خیلی خوشحال میشم با شما تبادل لینک بکنم درصورت تمایل ب من خبر بدهید تا با اسم دلخواه شما رو لینک کنم